Urząd Gminy Łomża

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie Wójta Gminy Łomża

o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Łomża

Nazwa i adres jednostki: 
Urząd Gminy Łomża, 
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 1a, 
18-400 Łomża

Stanowisko: 
podinspektor ds. ochrony środowiska
Wydział Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska
Wymiar czasu pracy: pełny wymiar czasu pracy.

Do konkursu może przystąpić kandydat, który spełnia następujące wymagania związane ze stanowiskiem:
Wymagania niezbędne:
1) jest obywatelem polskim,
2) posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
3) posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku urzędniczym,
4) cieszy się nieposzlakowaną opinią,
5) nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo, ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
6) posiada wykształcenie wyższe na kierunku ochrona środowiska, administracja lub pokrewne
7) posiada 2-letni staż na stanowisku w jednostce publicznej lub wykonywał przez okres co najmniej 2 lata działalność gospodarczą o charakterze zgodnym z wymaganiami na tym stanowisku,
8) umiejętności zawodowe:
a) wiedza ogólna: dobra znajomość przepisów prawa dotyczących funkcjonowania samorządu terytorialnego, kodeksu postępowania administacyjnego, prawo ochrony środowiska, ustawa o odpadach, ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, prawo wodne, ustawa o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków,
b) umiejętności praktyczne: biegła znajomość obsługi komputera (pakiet Microsoft Office),
Wymagania dodatkowe :
1) umiejętność analitycznego myślenia i formułowania myśli w mowie i na piśmie,
2) komunikatywność, umiejętność pracy w zespole i obsługi interesantów, kultura osobista i odporność na stres,
3) umiejętność radzenia sobie w trudnych sytuacjach,
4) znajomość przynajmniej jednego języka obcego: angielski lub rosyjski w stopniu komunikatywnym,

Zakres odpowiedzialności i uprawnień na stanowisku: 
1. Wykonywanie zadań związanych z ochroną środowiska, odpadami oraz utrzymaniem czystości i porządku w gminie:
a) zapewnianie zbierania, transportu i unieszkodliwiania zwłok dzikich i bezdomnych zwierząt,
b) prowadzenie spraw dotyczących usuwania azbestu, 
c) przygotowywanie projektów uchwał rady gminy i zarządzeń wójta z zakresu utrzymania czystości i porządku w gminie, w szczególności w zakresie nieczystości ciekłych,
d) koordynowanie, kontrola i prowadzenie postępowań dot. wykonywania obowiązków ustawowych przez właścicieli nieruchomości w zakresie pozbywania się nieczystości ciekłych,
e) prowadzenie postępowań i przygotowywanie projektów decyzji nakładających karę pieniężną za nieprzestrzeganie przepisów ustawy na podmioty wpisane do rejestru działalności regulowanej odbierające odpady na podstawie umów właścicielami nieruchomości, podmioty zbierające odpady oraz podmioty prowadzące działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,
f) monitorowanie nieruchomości niezamieszkałych na których powstają odpady komunalne, w tym wezwania właścicieli nieruchomości do podpisania umowy na odbiór odpadów komunalnych,
g) organizowanie odbierania odpadów komunalnych w przypadku właścicieli nieruchomości niezamieszkałych na których powstają odpady, którzy nie zawarli umów z podmiotem odbierającym odpady komunalne, w tym prowadzenie postępowań i przygotowanie projektów decyzji ustalającej obowiązek uiszczania opłat za odbieranie odpadów komunalnych,
h) zorganizowanie opróżniania zbiorników bezodpływowych w przypadku właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umów, 
i) przyjmowanie wniosków o wpis oraz wykreślenie z rejestru działalności regulowanej i wydawanie zaświadczeń o wpisie do rejestru działalności regulowanej oraz zawiadomień o 
wykreśleniu,
j) prowadzenie postępowania administracyjnego i przygotowanie projektów zezwoleń na opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych,
k) przyjmowanie okresowych sprawozdań podmiotów odbierających odpady komunalne na podstawie umowy z właścicielami nieruchomości i podmiotów prowadzących działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, w tym weryfikacja danych w nich zawartych oraz ich rzetelności, 
l) przygotowywanie wykazów podmiotów wpisanych w danym roku do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz wykreślonych z tego rejestru,
m) prowadzenie właściwych ewidencji, w tym: rejestru umów zawartych na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych; rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
n) prowadzenie postępowań i przygotowanie projektów decyzji nakazujących posiadaczowi odpadów komunalnych usuniecie odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania,
o) obsługa bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO) w zakresie spraw prowadzonych na zajmowanym stanowisku,
p) koordynowanie działań w zakresie odbioru odpadów z działalności rolniczych, dofinansowanych ze środków zewnętrznych, 
r) bieżące zlecenia wykonania zadań wykonawcom w zakresie utrzymania czystości i porządku, 
s) sporządzanie opinii do projektów decyzji na zbieranie odpadów lub zezwolenie na przetwarzanie odpadów,
t) wykonywanie zadań z zakresu ochrony środowiska, a w szczególności kontrolę przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi podmiotów odbierających odpady na podstawie umowy z właścicielami nieruchomości oraz właścicieli nieruchomości w zakresie pozbywanie się nieczystości ciekłych,
u) obsługa centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB) w zakresie źródła ciepła, w tym:
- przyjmowanie i ewidencja deklaracji o źródłach ciepła lub źródłach spalania paliw,
- przeprowadzanie kontroli źródeł ciepła oraz sposobu korzystania z nich,
- ewidencja źródeł ciepła budynków.
v) naliczanie opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej na skutek wykonywania na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m2 robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem mających wpływ na zmniejszenie tej retencji przez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej,
w) wykonywanie zadań z zakresu geologii i górnictwa, a w szczególności:
- opiniowanie i uzgadnianie wydawania stosownych koncesji,
- prowadzenie nadzoru nad opłatami eksploatacyjnymi za wydobywanie kopalin,
x) Wykonywanie zadań z zakresu ochrony gruntów rolnych i leśnych, a w szczególności prowadzenie spraw związanych z rekultywacją gruntów, 
y) udział w pracach komisji ds. szacowania strat w rolnictwie spowodowanych warunkami atmosferycznymi.
z) realizacja zamówień publicznych z zakresu stanowiska
2. Realizacja zadań z zakresu obronności państwa w czasie pokoju i w czasie wojny oraz zadań wynikających ze Strategii Gminy.
3. Bieżące wykonywanie zadań użytkownika strony Biuletynu Informacji Publicznej z zakresu zadań stanowiska pracy

Informacja o warunkach pracy na stanowisku:
1)zatrudnienie planowane – 1 czerwca 2021 r., jednak nie później niż w ciągu miesiąca od zakończenia postępowania konkursowego,
2) pierwsza umowa na czas określony (w przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym umowę o pracę zawiera się na czas określony nie dłuższy niż 6 miesięcy i w tym okresie należy odbyć służbę przygotowawczą),
3) stanowisko – podinspektor,
4) praca w pełnym wymiarze czasu pracy (cały etat),
5) wynagrodzenie na zasadach określonych w przepisach regulujących wynagradzanie pracowników samorządowych,
6) praca w budynku Urzędu,
7) stanowisko wyposażone w niezbędny sprzęt i oprgramowanie 

Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:
W miesiącu kwietniu 2021 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Łomża przekroczył 6%.

Wymagane dokumenty:
1) list motywacyjny (z podaniem numeru telefonu do kontaktu),
2) życiorys (CV),
3) kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
4) kserokopie dokumentów poświadczających posiadane wykształcenie,
5) kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji i umiejętności oraz doświadczenia zawodowego (zaświadczenia, certyfikaty),
6) kserokopie świadectw pracy bądź dokument potwierdzający prowadzenie działalności gospodarczej przez wymagany okres czasu,
7) własnoręcznie podpisane oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z praw publicznych oraz o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
8) własnoręcznie podpisane oświadczenie, że stan zdrowia kandydata pozwala na zatrudnienie na w/w stanowisku, 
9) własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L. 216.119.1 z dnia 2016.05.04) na potrzeby postępowania rekrutacyjnego a także na okres podlegający kontroli i przechowywania.
Termin i miejsce składania ofert
Termin: do dnia 24 maja 2021 r.
Miejsce składania dokumentów:
Urząd Gminy Łomża, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 1a, 18-400 Łomża.
Ofertę należy złożyć osobiście w kancelarii ogólnej – pokój nr 4 (sekretariat) lub wysłać pocztą w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na wolne stanowisko podinspektora ds. planowania przestrzennego”
1) zgłoszenia kandydatów złożone po terminie lub w inny sposób niż określony w ogłoszeniu, albo bez kompletu wymaganych dokumentów, nie będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
2) dokumenty złożone na potrzeby konkursu nie są zwracane i będą przechowywane zgodnie z przepisami Instrukcji kancelaryjnej.
3) informacja o wynikach konkursu będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy Łomża. Dodatkowe informacje i wyjaśnienia w sprawie konkursu można uzyskać pod nr tel. 86 4737344

Klauzula informacyjna dla kandydatów

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L. 216.119.1 z dnia 2016.05.04) informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Gminy Łomża, ul. Marii Skłodowskiej Curie 1a 18-400 Łomża,
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych email: iod@gminalomza.pl,
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej rekrutacji na wolne stanowisko urzędnicze, kontroli i przechowywania na podstawie art. 6, 13 i 15 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych oraz art 6 ust 1 lit a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r,
4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres rekrutacji oraz przez okres przechowywania akt sprawy wynikający z Instrukcji Kancelaryjnej,
5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,
6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Danych Osobowych,
7) podanie danych osobowych jest obligatoryjne na podstawie wskazanych wyżej przepisów prawa; w przypadku nie podania wymaganych danych oferta kandydata nie będzie brana pod uwagę w postępowaniu rerutacyjnym,
8) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
Łomża, dnia 11.05.2021 r.

Data powstania: wtorek, 11 maj 2021 14:16
Data opublikowania: wtorek, 11 maj 2021 14:21
Data przejścia do archiwum: środa, 26 maj 2021 13:04
Opublikował(a): Admin
Zaakceptował(a): Admin
Artykuł był czytany: 3075 razy