Urząd Gminy Łomża

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie Wójta Gminy Łomża

o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Łomża

Nazwa i adres jednostki: 
Urząd Gminy Łomża, 
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 1a, 
18-400 Łomża
Stanowisko: 
podinspektor ds. gospodarki przestrzennej
Wydział Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska
Wymiar czasu pracy: pełny wymiar czasu pracy.
Do konkursu może przystąpić kandydat, który spełnia następujące wymagania związane ze stanowiskiem:
Wymagania niezbędne:
1) jest obywatelem polskim,
2) posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
3) posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku urzędniczym,
4) cieszy się nieposzlakowaną opinią,
5) nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo, ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
6) posiada wykształcenie wyższe na kierunku administracja lub gospodarka przestrzenna,
7) posiada 2-letni staż na stanowisku w jednostce publicznej lub wykonywał przez okres co najmniej 2 lata działalność gospodarczą o charakterze zgodnym z wymaganiami na tym stanowisku,
8) umiejętności zawodowe:
a) wiedza ogólna: dobra znajomość przepisów prawa dotyczących funkcjonowania samorządu terytorialnego, kodeksu postępowania administacyjnego, planowania i zagospodarowania przestrzennego, gospodarki nieruchomościami
b) umiejętności praktyczne: biegła znajomość obsługi komputera (pakiet Microsoft Office),
Wymagania dodatkowe :
1) znajomość programów GISON i EWID,
2) umiejętność analitycznego myślenia i formułowania myśli w mowie i na piśmie,
3) komunikatywność, umiejętność pracy w zespole i obsługi interesantów, kultura osobista i odporność na stres,
4) umiejętność radzenia sobie w trudnych sytuacjach,
5) znajomość przynajmniej jednego języka obcego: angielski lub rosyjski w stopniu komunikatywnym,
Zakres odpowiedzialności i uprawnień na stanowisku: 
Prowadzenie spraw w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego, poprzez:
Wykonywanie zadań związanych z gospodarką przestrzenną, a w szczególności:

1. Prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie decyzji o warunkach zabudowy,
a) wydawanie zaświadczeń dotyczących przeznaczenia terenów w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego i studium, o wydanych decyzjach o warunkach zabudowy, objęciu strefą rewitalizacyjną,
b) wydawanie zaświadczeń o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
c) prowadzenie spraw dotyczących sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, 
d) prowadzenie spraw dotyczących sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, 
e) prowadzenie procedury planistycznej,
f) sporządzanie analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy, oceny postępy w opracowywaniu planów miejscowych i opracowuje wieloletnie programy ich sporządzania w nawiązaniu do ustaleń studium, z uwzględnieniem decyzji zamieszczonych w rejestrach, o których mowa w art. 57 ust. 1-3 i art. 67, oraz wniosków w sprawie sporządzenia lub zmiany planu miejscowego,
g) tworzenie oraz prowadzenie, w tym aktualizacja i udostępnianie, zbiorów danych przestrzennych w rozumieniu art. 3 pkt 11 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz. U. z 2020 r. poz. 177 i 284),
h) przypisanie otrzymywanych pozwoleń na budowę do prowadzonych postępowań administracyjnych,
i) prowadzenie rejestru decyzji o warunkach zabudowy.
j) udział w pracach komisji ds. szacowania strat w rolnictwie spowodowanych warunkami atmosferycznymi.

2. Realizacja zadań związanych z funduszem sołeckim. 
3. Prowadzenie spraw dotyczących zamówień publicznych zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych i wewnętrznym regulaminem z  zakresu stanowisku.
4. Realizacja zadań z zakresu obronności państwa w czasie pokoju i w czasie wojny oraz zadań wynikających ze Strategii Gminy.
5. Bieżące wykonywanie zadań użytkownika strony Biuletynu  Informacji Publicznej z zakresu zadań stanowiska pracy.
Informacja o warunkach pracy na stanowisku:
1) zatrudnienie planowane – 1 czerwca 2021 r., jednak nie później niż w ciągu miesiąca od zakończenia postępowania konkursowego,
2) pierwsza umowa na czas określony (w przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym umowę o pracę zawiera się na czas określony nie dłuższy niż 6 miesięcy i w tym okresie należy odbyć służbę przygotowawczą),
3) stanowisko – podinspektor,
4) praca w pełnym wymiarze czasu pracy (cały etat),
5) wynagrodzenie na zasadach określonych w przepisach regulujących wynagradzanie pracowników samorządowych,
6) praca w budynku Urzędu,
7) stanowisko wyposażone w niezbędny sprzęt i oprogramowanie 
2) Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:
W miesiącu kwietniu 2021 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Łomża przekroczył 6%.

Wymagane dokumenty:
1) list motywacyjny (z podaniem numeru telefonu do kontaktu),
2) życiorys (CV),
3) kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
4) kserokopie dokumentów poświadczających posiadane wykształcenie,
5) kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji i umiejętności oraz doświadczenia zawodowego (zaświadczenia, certyfikaty),
6) kserokopie świadectw pracy bądź dokument potwierdzający prowadzenie działalności gospodarczej przez wymagany okres czasu,
7) własnoręcznie podpisane oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z praw publicznych oraz o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
8) własnoręcznie podpisane oświadczenie, że stan zdrowia kandydata pozwala na zatrudnienie na w/w stanowisku, 
9) własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L. 216.119.1 z dnia 2016.05.04) na potrzeby postępowania rekrutacyjnego a także na okres podlegający kontroli i przechowywania.
Termin i miejsce składania ofert
Termin: do dnia 21 maja 2021 r.
Miejsce składania dokumentów:
Urząd Gminy Łomża, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 1a, 18-400 Łomża.
Ofertę należy złożyć osobiście w kancelarii ogólnej – pokój nr 4 (sekretariat) lub wysłać pocztą w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na wolne stanowisko podinspektora ds. planowania przestrzennego”
1) zgłoszenia kandydatów złożone po terminie lub w inny sposób niż określony w ogłoszeniu, albo bez kompletu wymaganych dokumentów, nie będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
2) dokumenty złożone na potrzeby konkursu nie są zwracane i będą przechowywane zgodnie z przepisami Instrukcji kancelaryjnej.
3) informacja o wynikach konkursu będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy Łomża. Dodatkowe informacje i wyjaśnienia w sprawie konkursu można uzyskać pod nr tel. 86 4737344

Klauzula informacyjna dla kandydatów
Zgodnie z art. 13 rozporządzenia w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L. 216.119.1 z dnia 2016.05.04) informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Gminy Łomża, ul. Marii Skłodowskiej Curie 1a 18-400 Łomża,
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych email: iod@gminalomza.pl,
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej rekrutacji na wolne stanowisko urzędnicze, kontroli i przechowywania na podstawie art. 6, 13 i 15 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych oraz art 6 ust 1 lit a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r,
4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres rekrutacji oraz przez okres przechowywania akt sprawy wynikający z Instrukcji Kancelaryjnej,
5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,
6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Danych Osobowych,
7) podanie danych osobowych jest obligatoryjne na podstawie wskazanych wyżej przepisów prawa; w przypadku nie podania wymaganych danych oferta kandydata nie będzie brana pod uwagę w postępowaniu rerutacyjnym,
8) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

Łomża, dnia 10.05.2021 r.

Data powstania: poniedziałek, 10 maj 2021 15:41
Data opublikowania: poniedziałek, 10 maj 2021 15:44
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 24 maj 2021 09:18
Opublikował(a): Admin
Zaakceptował(a): Admin
Artykuł był czytany: 573 razy