Urząd Gminy Łomża

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie Wójta Gminy Łomża

o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Łomża

Nazwa i adres jednostki: 
Urząd Gminy Łomża, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 1a, 18-400 Łomża
Stanowisko: 
podinspektor ds. księgowości budżetowej w Wydziale Finansowym
Wymiar czasu pracy: pełny wymiar czasu pracy.
Do konkursu może przystąpić kandydat, który spełnia następujące wymagania związane ze stanowiskiem:
Wymagania niezbędne:
1) jest obywatelem polskim,
2) posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
3) posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku urzędniczym,
4) cieszy się nieposzlakowaną opinią,
5) nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo, ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
6) posiada wykształcenie wyższe na kierunku ekonomia,
7) posiada 2-letni staż na stanowisku w jednostce publicznej lub wykonywał przez okres co najmniej 2 lata działalność gospodarczą o charakterze zgodnym z wymaganiami na tym stanowisku,
8) umiejętności zawodowe:
a) wiedza ogólna: dobra znajomość przepisów prawa dotyczących funkcjonowania samorządu terytorialnego, finansów publicznych, odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, kontroli zarządczej, podatków od towarów i usług, egzekucji administracyjnej,
b) umiejętności praktyczne: biegła znajomość obsługi komputera (pakiet Microsoft Office),
Wymagania dodatkowe:
1) umiejętność analitycznego myślenia i formułowania myśli w mowie i na piśmie,
2) komunikatywność, umiejętność pracy w zespole i obsługi interesantów, kultura osobista i odporność na stres,
3) umiejętność radzenia sobie w trudnych sytuacjach,
4) znajomość przynajmniej jednego języka obcego: angielski lub rosyjski w stopniu komunikatywnym,
Zakres odpowiedzialności i uprawnień na stanowisku: 
1) Prowadzenie na podstawie dowodów księgowych urządzeń księgowych ujmujących zapisy zdarzeń w porządku chronologicznym i systematycznym, 
2) Dekretowanie dokumentów księgowych budżetu oraz jednostki budżetowej zgodnie z obowiązującą klasyfikacja budżetową oraz zakładowym planem kont,
3) Ewidencja analityczna i syntetyczna dochodów budżetu oraz jednostki budżetowej,
4) Prowadzenie urządzeń księgowych,
5) Prowadzenie ewidencji zmian budżetu gminy w zakresie dochodów, zgodnie z uchwałami Rady Gminy Łomża i zarządzeniami Wójta Gminy,
6) Bieżąca weryfikacja sprawozdań budżetowych, sprawozdań w zakresie operacji finansowych oraz sprawozdań księgowych składanych przez jednostki organizacyjne
7) Prowadzenie spraw związanych z vat, jednolitym plikiem kontrolnym; prewspółczynnkiem,
8) Wystawianie faktur,
9) Przyjmowanie opłaty skarbowej
10) Prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania;
11) Przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych,
12) Przestrzeganie tajemnicy skarbowej,
13) Przygotowywanie danych do okresowych sprawozdań opisowych i analiz wykonania dochodów budżetu gminy,
Informacja o warunkach pracy na stanowisku:
1) zatrudnienie planowane – 1 marca 2021 r., jednak nie później niż w ciągu miesiąca od zakończenia postępowania konkursowego,
2) pierwsza umowa na czas określony (w przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym umowę o pracę zawiera się na czas określony nie dłuższy niż 6 miesięcy i w tym okresie należy odbyć służbę przygotowawczą),
3) stanowisko – podinspektor,
4) praca w pełnym wymiarze czasu pracy (cały etat),
5) wynagrodzenie na zasadach określonych w przepisach regulujących wynagradzanie pracowników samorządowych,
6) praca w budynku Urzędu,
7) stanowisko wyposażone w niezbędny sprzęt i oprgramowanie 
2) Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:
W miesiącu styczniu 2021 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Łomża przekroczył 6%.
Wymagane dokumenty:
1) list motywacyjny (z podaniem numeru telefonu do kontaktu),
2) życiorys (CV),
3) kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
4) kserokopie dokumentów poświadczających posiadane wykształcenie,
5) kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji i umiejętności oraz doświadczenia zawodowego (zaświadczenia, certyfikaty),
6) kserokopie świadectw pracy bądź dokument potwierdzający prowadzenie działalności gospodarczej przez wymagany okres czasu,
7) własnoręcznie podpisane oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z praw publicznych oraz o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
8) własnoręcznie podpisane oświadczenie, że stan zdrowia kandydata pozwala na zatrudnienie na w/w stanowisku, 
9) własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L. 216.119.1 z dnia 2016.05.04) na potrzeby postępowania rekrutacyjnego a także na okres podlegający kontroli i przechowywania.
Termin i miejsce składania ofert
Termin: do dnia 15 lutego 2021 r.
Miejsce składania dokumentów:
Urząd Gminy Łomża, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 1a, 18-400 Łomża.
Ofertę należy złożyć osobiście w kancelarii ogólnej – pokój nr 4 (sekretariat) lub wysłać pocztą w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na wolne stanowisko podinspektora ds. księgowości budżetowej”
1) wszystkie wymagane dokumenty, w tym kopie należy opatrzyć własnoręcznym podpisem.
2) zgłoszenia kandydatów złożone po terminie lub w inny sposób niż określony w ogłoszeniu, albo bez kompletu wymaganych dokumentów, nie będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
3) dokumenty złożone na potrzeby konkursu nie są zwracane i będą przechowywane zgodnie z przepisami Instrukcji kancelaryjnej.
4) informacja o wynikach konkursu będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy Łomża. Dodatkowe informacje i wyjaśnienia w sprawie konkursu można uzyskać pod nr tel. 86 4737344

Klauzula informacyjna dla kandydatów
Zgodnie z art. 13 rozporządzenia w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L. 216.119.1 z dnia 2016.05.04) informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Gminy Łomża, ul. Marii Skłodowskiej Curie 1a 18-400 Łomża,
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych email: iod@gminalomza.pl,
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej rekrutacji na wolne stanowisko urzędnicze, kontroli i przechowywania na podstawie art. 6, 13 i 15 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych oraz art 6 ust 1 lit a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r,
4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres rekrutacji oraz przez okres przechowywania akt sprawy wynikający z Instrukcji Kancelaryjnej,
5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,
6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Danych Osobowych,
7) podanie danych osobowych jest obligatoryjne na podstawie wskazanych wyżej przepisów prawa; w przypadku nie podania wymaganych danych oferta kandydata nie będzie brana pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym,8) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
Łomża, dnia 02.02. 2021 r.

Data powstania: wtorek, 2 lut 2021 14:14
Data opublikowania: wtorek, 2 lut 2021 14:16
Data przejścia do archiwum: środa, 17 lut 2021 13:36
Opublikował(a): Admin
Zaakceptował(a): Admin
Artykuł był czytany: 1265 razy