Urząd Gminy Łomża

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie Wójta Gminy Łomża

o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Łomża

Nazwa i adres jednostki: Urząd Gminy Łomża, ul. Marii Skłodowskiej Curie 1a, 18-400 Łomża

Stanowisko: podinspektor ds. gospodarki odpadami

Wymiar czasu pracy: pełny wymiar czasu pracy.
Do konkursu może przystąpić kandydat, który spełnia następujące wymagania:
  Wymagania niezbędne:
1) wykształcenie wyższe;
2) doświadczenie zawodowe: minimum roczny staż pracy na podobnym stanowisku;
3) umiejętność obsługi komputerowych programów graficznych i biurowych;
5) znajomość ustaw, o samorządzie gminnym, o pracownikach samorządowych, ochronie danych osobowych; finansów publicznych, kpa, utrzymaniu czystości i porządku, ordynacja podatkowa, o odpadach, prawo przedsiębiorców, prawo ochrony środowiska, prawa zamówień publicznych;
6) spełnienie warunków określonych w art. 6 ust. 1, 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych:
a) obywatelstwo polskie z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach   samorządowych,
b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych,
c) kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na określonym stanowisku,
d) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
e) nieposzlakowana opinia.

Wymagania dodatkowe:
1) zaangażowanie, inicjatywa, kreatywność, 
2) samodyscyplina, dokładność, samodzielność,
3) odporność na stres;
4) prawo jazdy kat. B;
5) znajomość programu gomig.

Prowadzenie spraw w zakresie gospodarki odpadami poprzez:
a) obsługa selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
b) kontrola spełniania obowiązku selektywnej zbiórki odpadów przez właścicieli nieruchomości,
c) prowadzenia postępowań i przygotowanie projektów decyzji nakazujących wykonie obowiązku właściciela nieruchomości w zakresie: wyposażenia nieruchomości w worki lub pojemniki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, utrzymanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz utrzymanie w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów, 
d) prowadzenie postępowań i przygotowanie projektów decyzji określających stawkę opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w stosunku do właścicieli nieruchomości zamieszkałych, którzy nie wypełniają obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny,
e) prowadzenie zadań informacyjnych i edukacyjnych w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi,
f) dokonywanie corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi,
g) przygotowywanie projektów uchwał rady gminy i zarządzeń wójta z zakresu utrzymania czystości i porządku w gminie,
h) koordynowanie wykonywania obowiązków ustawowych przez właścicieli nieruchomości,
i) koordynowanie wykonywania obowiązków podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i podmiotu prowadzącego Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych oraz obsługa mieszkańców w zakresie funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi,
j) prowadzenie postępowań i przygotowywanie projektów decyzji nakładających karę pieniężną za nieprzestrzeganie przepisów ustawy na podmioty wpisane do rejestru działalności regulowanej,
k) przygotowywanie przetargów na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
l) przyjmowanie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
m) bieżąca weryfikacja zgodności danych zawartych w deklaracjach w zakresie liczby osób zamieszkałych i kompostowania bioodpadów ze stanem faktycznym, w tym wezwania do złożenia zmiany danych zawartych w deklaracjach, 
n) monitorowanie nieruchomości nowo zamieszkałych, w tym wezwania właścicieli nieruchomości do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
o) prowadzenie postępowań i przygotowywanie projektów decyzji ustalających obowiązek uiszczania  opłat za odbieranie odpadów komunalnych, 
p) prowadzenie postępowań i przygotowywanie projektów decyzji stwierdzających utratę prawa do zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w związku z kompostowaniem bioodpadów,  
q) monitorowanie nieruchomości niezamieszkałych na których powstają odpady komunalne, w tym wezwania właścicieli nieruchomości do podpisania umowy na odbiór odpadów komunalnych,
r) organizowanie odbierania odpadów komunalnych w przypadku właścicieli nieruchomości niezamieszkałych na których powstają odpady, którzy nie zawarli umów z podmiotem odbierającym odpady komunalne, w tym prowadzenie postępowań i przygotowanie projektów decyzji ustalającej obowiązek uiszczania opłat za odbieranie odpadów komunalnych,
s) przyjmowanie wniosków o wpis oraz wykreślenie z rejestru działalności regulowanej i wydawanie zaświadczeń o wpisie do rejestru działalności regulowanej oraz zawiadomień o wykreśleniu,
t) przyjmowanie okresowych informacji i sprawozdań instalacji komunalnych, podmiotów odbierających odpady komunalne, podmiotów zbierających odpady komunalne i punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w tym weryfikacja danych w nich zawartych oraz ich rzetelności, 
u) przygotowywanie rocznych sprawozdań z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi,
v) przygotowywanie wykazów podmiotów wpisanych w danym roku do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz wykreślonych z tego rejestru,
w) wykonywanie czynności kontrolnych przestrzegania i stosowania przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
x) prowadzenie właściwych ewidencji, w tym: rejestru właścicieli nieruchomości zamieszkałych zobowiązanych do uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – rejestr wymiarowy; rejestru umów zawartych na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych w celu kontroli wykonywania przez właścicieli nieruchomości i przedsiębiorców obowiązków wynikających z ustawy; rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, rejestr adresów nieruchomości zamieszkałych na podstawie złożonych deklaracji,
y) prowadzenie postępowań i przygotowanie projektów decyzji nakazujących posiadaczowi odpadów komunalnych usuniecie odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania,
z) obsługa bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO), jako jednostka administracji państwowej oraz wytwórca odpadów,
aa) koordynowanie działań w zakresie odbioru odpadów z działalności rolniczych, dofinansowanych ze środków zewnętrznych, 
bb) organizacja i koordynowanie odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych (w tym z miejsc publicznych) na których gmina zobowiązana jest do utrzymania czystości i porządku,
cc) bieżące zlecenia wykonania zadań wykonawcom w zakresie utrzymania czystości i porządku, 
dd) sporządzanie opinii do projektów decyzji na zbieranie odpadów lub zezwolenie na przetwarzanie odpadów,
ee)monitorowanie i podejmowanie działań w celu osiągnięcia wymaganych poziomów recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła, poziomów recyklingu przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne oraz poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, które gmina jest obowiązana osiągnąć w poszczególnych latach
ff) wykonywanie zadań z zakresu ochrony środowiska, a w szczególności kontrolę przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi podmiotów posiadających wpis do rejestru działalności regulowanej oraz właścicieli nieruchomości,
gg) realizacja zadań z zakresu obronności państwa w czasie pokoju i w czasie wojny oraz zadań wynikających ze Strategii Gminy.
hh) bieżące wykonywanie zadań użytkownika strony Biuletynu Informacji Publicznej z zakresu zadań stanowiska pracy

Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:
w listopadzie 2020 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Łomża przekroczył 6%.

Wymagane dokumenty:
1) list motywacyjny (z podaniem numeru telefonu do kontaktu),
2) życiorys (CV),
3) kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
4) kserokopie dokumentów poświadczających posiadane wykształcenie,
5) kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji i umiejętności oraz doświadczenia zawodowego (zaświadczenia, certyfikaty),
6) kserokopie świadectw pracy bądź dokument potwierdzający prowadzenie działalności gospodarczej przez wymagany okres czasu,
7) własnoręcznie podpisane oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z praw publicznych oraz o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
8) własnoręcznie podpisane oświadczenie, że stan zdrowia kandydata pozwala na zatrudnienie na w/w stanowisku,     
9) własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L. 216.119.1 z dnia 2016.05.04) na potrzeby postępowania rekrutacyjnego a także na okres podlegający kontroli i przechowywania.

Termin i miejsce składania ofert
Termin: do dnia 28 grudnia 2020 r. 

Miejsce składania dokumentów:
Urząd Gminy Łomża, ul. Marii Skłodowskiej Curie 1a, 18-400 Łomża.

Ofertę należy złożyć osobiście w kancelarii ogólnej – pokój nr 4 (sekretariat) lub wysłać pocztą w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na wolne stanowisko podinspektora ds. gospodarki odpadami”

1) Wszystkie wymagane dokumenty, w tym kopie należy opatrzyć własnoręcznym podpisem.
2) Zgłoszenia kandydatów złożone po terminie lub w inny sposób niż określony w ogłoszeniu, albo bez kompletu wymaganych dokumentów, nie będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
3) Dokumenty złożone na potrzeby konkursu nie są zwracane i będą przechowywane zgodnie z przepisami Instrukcji kancelaryjnej.
4) Informacja o wynikach konkursu będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy Łomża. Dodatkowe informacje i wyjaśnienia w sprawie konkursu można uzyskać pod nr tel. 86 2165238

Łomża, dnia 16 grudnia 2020 r

Klauzula informacyjna dla kandydatów

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L. 216.119.1 z dnia 2016.05.04) informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Gminy Łomża, ul. Marii Skłodowskiej Curie 1a 18-400 Łomża,
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych email: iod@gminalomza.pl,
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej rekrutacji na wolne stanowisko urzędnicze, kontroli i przechowywania na podstawie art. 6, 13 i 15 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych oraz art 6 ust 1 lit a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r,
4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres rekrutacji oraz przez okres przechowywania akt sprawy wynikający z Instrukcji Kancelaryjnej,
5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,
6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Danych Osobowych,
7) podanie danych osobowych jest obligatoryjne na podstawie wskazanych wyżej przepisów prawa; w przypadku nie podania wymaganych danych oferta kandydata nie będzie brana pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym,
8) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

Data powstania: środa, 16 gru 2020 14:54
Data opublikowania: środa, 16 gru 2020 15:10
Data przejścia do archiwum: czwartek, 31 gru 2020 10:16
Opublikował(a): Admin
Zaakceptował(a): Admin
Artykuł był czytany: 947 razy