Urząd Gminy Łomża

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie Wójta Gminy Łomża

o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Łomża

Nazwa i adres jednostki: Urząd Gminy Łomża, ul. Marii Skłodowskiej  1a, 8-400 Łomża

Stanowisko: podinspektor ds. zarządzania pasem drogowym

Wymiar czasu pracy: pełny wymiar czasu pracy.
Do konkursu może przystąpić kandydat, który spełnia następujące wymagania:
  
Wymagania niezbędne:
1)   wykształcenie wyższe techniczne 
2)   doświadczenie zawodowe: minimum roczny staż pracy na podobnym stanowisku;
3)   umiejętność obsługi komputerowych programów graficznych i biurowych, generatorów wniosków
4)   znajomość ustaw, o samorządzie gminnym, o pracownikach samorządowych, ochronie danych osobowych; finansów publicznych, kpa, drogach publicznych, prawa budowlanego
5) spełnienie warunków określonych w art. 6 ust. 1, 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych:
a)   obywatelstwo polskie z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach   samorządowych,
b)  pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych,
c)  kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na określonym stanowisku,
d)  brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
e)  nieposzlakowana opinia.
     Wymagania dodatkowe:
1)  zaangażowanie, inicjatywa, kreatywność, 
2) samodyscyplina, dokładność, samodzielność,
3)  odporność na stres;
4)  prawo jazdy kat. B.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Przygotowanie do zatwierdzenia  treści opinii i uzgodnień w zakresie dróg gminnych dotyczących:
a) dokumentacji technicznych,
b) projektów organizacji ruchu,
c) porozumień  w zakresie korzystania z dróg gminnych przez inwestorów innych niż gmina,
Zarządzanie pasem drogowym:
Przygotowywanie projektów zezwoleń na:
a) lokalizację zjazdów,
b) lokalizację reklam,
c) zajęcie pasa drogowego w związku z budową lub przebudową zjazdów,
d) kontrola poprawności budowy lub przebudowy zjazdów w zgodności z wydanymi decyzjami,
e) wydawanie zezwoleń na korzystanie z przystanków w sieci dróg gminnych,
f) zajęcie pasa drogowego lub zjazdów z dróg gminnych i prowadzenie robót w pasie drogowym, naliczanie i pobieranie opłat z tego tytułu oraz naliczanie kar za samowolne zajęcie pasa drogowego i zjazdów w zakresie infrastruktury liniowej,
g) lokalizację w pasie dróg i zjazdów gminnych urządzeń lub obiektów niezwiązanych z gospodarką drogową i naliczanie opłat z tego tytułu w zakresie infrastruktury liniowej .

Oświetlenie drogowe
a) przygotowanie i udzielanie zamówień  w zakresie konserwacji oświetlenia drogowego
b) prowadzenie spraw związanych z eksploatacją i bieżącym utrzymaniem oświetlenia drogowego.
- przyjmowanie wniosków  i zgłoszeń dotyczących  awarii oświetlenia
- zgłaszanie awarii do jednostki wykonującej konserwację
- weryfikacja  i rozliczanie kosztów zużycia energii  elektrycznej dla oświetlenia drogowego,
-sprawdzanie faktur 
Drogownictwo
-Opracowywanie wniosków o nadanie numerów drogom gminnym.
-Opracowywanie projektów uchwał Rady w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.
-współpraca z zarządcami innych kategorii dróg

Zamówienia publiczne
- przygotowywanie i prowadzenie postępowań o zamówienia zgodnie z przepisami  p .z. p. i regulaminami wewnętrznym 

Informacja o warunkach pracy na stanowisku:
1) zatrudnienie planowane –  grudzień 2020r., jednak nie później niż w ciągu miesiąca od zakończenia postępowania konkursowego,
2) pierwsza umowa na czas określony (w przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym umowę o pracę zawiera się na czas określony nie dłuższy niż 6 miesięcy i w tym okresie należy odbyć służbę przygotowawczą),
3) stanowisko – podinspektor,
4) praca w pełnym wymiarze czasu pracy (cały etat),
5) wynagrodzenie na zasadach określonych w przepisach regulujących wynagradzanie pracowników samorządowych,
6) praca w budynku Urzędu oraz na terenie gminy Łomża oraz w terenie,
7) wykorzystywanie samochodu prywatnego do celów służbowych pracodawcy
7) stanowisko wyposażone w sprzęt niezbędny do pracy na stanowisku,
Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:
W miesiącu październiku 2020 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Łomża przekroczył 6%.
Wymagane dokumenty:
1) list motywacyjny (z podaniem numeru telefonu do kontaktu),
2)  życiorys (CV),
3) kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
4) kserokopie dokumentów poświadczających posiadane wykształcenie,
5) kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji i umiejętności oraz doświadczenia zawodowego (zaświadczenia, certyfikaty),
6) kserokopie świadectw pracy bądź dokument potwierdzający prowadzenie działalności gospodarczej przez wymagany okres czasu,
7) własnoręcznie podpisane oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z praw publicznych oraz o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
8) własnoręcznie podpisane oświadczenie, że stan zdrowia kandydata pozwala na zatrudnienie na w/w stanowisku,     
9) własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L. 216.119.1 z dnia 2016.05.04) na potrzeby postępowania rekrutacyjnego a także na okres podlegający kontroli i przechowywania.


Termin i miejsce składania ofert
Termin: do dnia 30 listopada 2020 r. do godz. 10:00


Miejsce składania dokumentów:

Urząd Gminy Łomża, ul. Marii Skłodowskiej Curie 1a, 18-400 Łomża.
Ofertę należy złożyć osobiście w kancelarii ogólnej – pokój nr 4 (sekretariat) lub wysłać pocztą w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na wolne stanowisko podinspektora ds. zarządzania pasem drogowym”

1) Wszystkie wymagane dokumenty, w tym kopie należy opatrzyć własnoręcznym podpisem.
2) głoszenia kandydatów złożone po terminie lub w inny sposób niż określony w ogłoszeniu, albo bez kompletu wymaganych dokumentów, nie będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
3)  Dokumenty złożone na potrzeby konkursu nie są zwracane i będą przechowywane zgodnie z przepisami Instrukcji kancelaryjnej.
4) Informacja o wynikach konkursu będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy Łomża. Dodatkowe informacje i wyjaśnienia w sprawie konkursu można uzyskać pod nr tel. 86 2165238

Łomża, dnia 18 listopad 2020 r.

Klauzula informacyjna dla kandydatów
Zgodnie z art. 13 rozporządzenia w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L. 216.119.1 z dnia 2016.05.04) informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Gminy Łomża, ul. Marii Skłodowskiej Curie 1a 18-400 Łomża,
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych email: iod@gminalomza.pl,
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej rekrutacji na wolne stanowisko urzędnicze, kontroli i przechowywania na podstawie art. 6, 13 i 15 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych oraz art 6 ust 1 lit a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r, 
4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres rekrutacji oraz przez okres przechowywania akt sprawy wynikający z Instrukcji Kancelaryjnej,
5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,
6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Danych Osobowych,
7) podanie danych osobowych jest obligatoryjne na podstawie wskazanych wyżej przepisów prawa; w przypadku nie podania wymaganych danych oferta kandydata nie będzie brana pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym,
8) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

Data powstania: środa, 18 lis 2020 16:10
Data opublikowania: środa, 18 lis 2020 16:14
Data przejścia do archiwum: środa, 2 gru 2020 08:32
Opublikował(a): Admin
Zaakceptował(a): Admin
Artykuł był czytany: 836 razy