Urząd Gminy Łomża

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie Wójta Gminy Łomża

o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Łomża

Nazwa i adres jednostki: Urząd Gminy Łomża, ul. Marii Skłodowskiej  1a, 18-400 Łomża

Stanowisko: podinspektor ds. zarządzania pasem drogowym

Wymiar czasu pracy: pełny wymiar czasu pracy.
Do konkursu może przystąpić kandydat, który spełnia następujące wymagania:
Wymagania niezbędne:
1)   wykształcenie wyższe,
2)   doświadczenie zawodowe: minimum roczny staż pracy na podobnym stanowisku;
3)   umiejętność obsługi komputerowych programów graficznych i biurowych, generatorów wniosków
5)   znajomość ustaw, o samorządzie gminnym, o pracownikach samorządowych, ochronie danych osobowych; finansów publicznych, kpa, drogach publicznych.
6) spełnienie warunków określonych w art. 6 ust. 1, 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych:
a)   obywatelstwo polskie z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach   samorządowych,
b)  pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych,
c)  kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na określonym stanowisku,
d)  brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
e)  nieposzlakowana opinia.
     Wymagania dodatkowe:
1)  zaangażowanie, inicjatywa, kreatywność, 
2) samodyscyplina, dokładność, samodzielność,
3)  odporność na stres;
4)  prawo jazdy kat. B.

  Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
Przygotowanie do zatwierdzenia  treści opinii i uzgodnień dotyczących:
- dokumentacji technicznych
-Projektów Organizacji Ruchu
Zarządzanie pasem drogowym
- Przygotowywanie projektów zezwoleń na:
a) zajęcie pasa drogowego lub zjazdów z dróg gminnych i prowadzenie robót w pasie drogowym, naliczanie i pobieranie opłat z tego tytułu oraz naliczanie kar za samowolne zajęcie pasa drogowego lub zjazdu.,
b) lokalizację w pasie dróg gminnych urządzeń lub obiektów nie związanych z gospodarką drogową i naliczanie opłat z tego tytułu.
- nadzór i koordynowanie okresowych przeglądów i kontroli stanu dróg gminnych i drogowych obiektów mostowych.
  - prowadzenie książek dróg gminnych i drogowych obiektów mostowych.
- prowadzenie ewidencji projektów organizacji ruchu na drogach gminnych.
-prowadzenie okresowych pomiarów ruchu drogowego.
- prowadzenie spraw związanych z uzyskiwaniem zezwoleń na usuwanie drzew z pasa drogowego oraz organizowanie prac w zakresie sadzenia, utrzymania, pielęgnacji i usuwania drzew i krzewów w pasie drogowym.
- koordynowanie robót w pasie drogowym.
- zlecanie i rozliczanie robót geodezyjnych w zakresie granic pasa drogowego,
- Wykonywanie zadań związanych z wprowadzaniem przez wójta ograniczeń, bądź zamykania dróg i wyznaczania objazdów w przypadku wystąpienia bezpośredniego zagrożenia osób lub mienia.
-współpraca z zarządcami innych kategorii dróg
-Opracowywanie wniosków o nadanie numerów drogom gminnym.
-Opracowywanie projektów uchwał Rady w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.
-współpraca z zarządcami innych kategorii dróg
Remonty i usługi na drogach gminnych oraz w zakresie równania i profilowania  w systemie zleconym
-prowadzenie dziennika objazdów dróg
- organizowanie i zlecanie robót wynikających z aktualnych potrzeb
-odbiory robót wykonanych przy remontach i bieżącym utrzymaniu dróg.
-prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem i zabezpieczeniem nawierzchni dróg gminnych, chodników i innych urządzeń związanych z drogą oraz oznakowaniem dróg.
-organizowanie zimowego utrzymania dróg gminnych i koordynowanie akcji zimowej na terenie gminy.
-koordynowanie zakupu materiałów i ich rozliczanie w związku z bieżącym utrzymaniem dróg, realizowanym sposobem gospodarczym, w tym z funduszu sołeckiego.
Zamówienia publiczne
- udział w  przygotowywaniu i prowadzeniu postępowań o zamówienia zgodnie z przepisami  p .z. p. i regulaminem wewnętrznym dla zamówień gminnych 

Informacja o warunkach pracy na stanowisku:
1) zatrudnienie planowane –  październik 2020r., jednak nie później niż w ciągu miesiąca od zakończenia postępowania konkursowego,
2) pierwsza umowa na czas określony (w przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym umowę o pracę zawiera się na czas określony nie dłuższy niż 6 miesięcy i w tym okresie należy odbyć służbę przygotowawczą),
3) stanowisko – podinspektor,
4) praca w pełnym wymiarze czasu pracy (cały etat),
5) wynagrodzenie na zasadach określonych w przepisach regulujących wynagradzanie pracowników samorządowych,
6) praca w budynku Urzędu oraz na terenie gminy Łomża oraz w terenie,
7) wykorzystywanie samochodu prywatnego do celów służbowych pracodawcy
7) stanowisko wyposażone w sprzęt niezbędny do pracy na stanowisku,
Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:
W miesiącu sierpniu  2020 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Łomża przekroczył 6%.
Wymagane dokumenty:
1) list motywacyjny (z podaniem numeru telefonu do kontaktu),
2)  życiorys (CV),
3) kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
4) kserokopie dokumentów poświadczających posiadane wykształcenie,
5) kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji i umiejętności oraz doświadczenia zawodowego (zaświadczenia, certyfikaty),
6) kserokopie świadectw pracy bądź dokument potwierdzający prowadzenie działalności gospodarczej przez wymagany okres czasu,
7) własnoręcznie podpisane oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z praw publicznych oraz o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
8) własnoręcznie podpisane oświadczenie, że stan zdrowia kandydata pozwala na zatrudnienie na w/w stanowisku,     
9) własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L. 216.119.1 z dnia 2016.05.04) na potrzeby postępowania rekrutacyjnego a także na okres podlegający kontroli i przechowywania.

Termin i miejsce składania ofert
Termin: do dnia 25 września 2020 r. do godz. 15:00
Miejsce składania dokumentów:

Urząd Gminy Łomża, ul. Marii Skłodowskiej Curie 1a, 18-400 Łomża.
Ofertę należy złożyć osobiście w kancelarii ogólnej – pokój nr 4 (sekretariat) lub wysłać pocztą w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na wolne stanowisko podinspektora ds. zarządzania pasem drogowym”

1) Wszystkie wymagane dokumenty, w tym kopie należy opatrzyć własnoręcznym podpisem.
2) głoszenia kandydatów złożone po terminie lub w inny sposób niż określony w ogłoszeniu, albo bez kompletu wymaganych dokumentów, nie będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
3)  Dokumenty złożone na potrzeby konkursu nie są zwracane i będą przechowywane zgodnie z przepisami Instrukcji kancelaryjnej.
4) Informacja o wynikach konkursu będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy Łomża. Dodatkowe informacje i wyjaśnienia w sprawie konkursu można uzyskać pod nr tel. 86 2165238

Łomża, dnia 10 wrzesień 2020 r.


Klauzula informacyjna dla kandydatów

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L. 216.119.1 z dnia 2016.05.04) informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Gminy Łomża, ul. Marii Skłodowskiej Curie 1a 18-400 Łomża,
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych email: iod@gminalomza.pl,
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej rekrutacji na wolne stanowisko urzędnicze, kontroli i przechowywania na podstawie art. 6, 13 i 15 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych oraz art 6 ust 1 lit a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r, 
4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres rekrutacji oraz przez okres przechowywania akt sprawy wynikający z Instrukcji Kancelaryjnej,
5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,
6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Danych Osobowych,
7) podanie danych osobowych jest obligatoryjne na podstawie wskazanych wyżej przepisów prawa; w przypadku nie podania wymaganych danych oferta kandydata nie będzie brana pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym,
8) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

Data powstania: piątek, 11 wrz 2020 08:56
Data opublikowania: piątek, 11 wrz 2020 08:59
Data przejścia do archiwum: wtorek, 29 wrz 2020 07:52
Opublikował(a): Admin
Zaakceptował(a): Admin
Artykuł był czytany: 909 razy