Urząd Gminy Łomża

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie Wójta Gminy Łomża

o naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Łomża

Nazwa i adres jednostki: Urząd Gminy Łomża, ul. Marii Skłodowskiej  1a,18-400 Łomża

Stanowisko: podinspektor ds. obsługi OSP

Wymiar czasu pracy: 1/2 wymiaru czasu pracy.
Do konkursu może przystąpić kandydat, który spełnia następujące wymagania:

Wymagania niezbędne:
1) wykształcenie wyższe, 
2) doświadczenie zawodowe: minimum roczny staż pracy na podobnym stanowisku;
3) umiejętność obsługi komputerowych programów biurowych;
6) znajomość ustaw: prawo prasowe, o samorządzie gminnym, o pracownikach samorządowych, o ochronie danych osobowych; o ochronie przeciwpożarowej, o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, o stowarzyszeniach, 
7) spełnienie warunków określonych w art. 6 ust. 1, 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych:
a) obywatelstwo polskie z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach   samorządowych,
b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych,
c) kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na określonym stanowisku,
d) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
e) nieposzlakowana opinia.

Wymagania dodatkowe:
1) wykształcenie wyższe kierunkowe pożarnicze,   
2) zdolność szybkiego podejmowania decyzji;
3) dyspozycyjność;
9)   łatwość i swoboda w nawiązywaniu kontaktów z innymi firmami, organizacjami, 
10)  zaangażowanie, inicjatywa, kreatywność, samodyscyplina, dokładność, samodzielność,
11)  odporność na stres;
12)  prawo jazdy kat. B.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1) prowadzenie spraw związanych z ochotniczymi strażami pożarnymi działającymi na terenie gminy Łomża,
2) przygotowanie projektów statutów, umów innych dokumentów związanych z funkcjonowaniem straży, 
3) nadzór nad mieniem powierzonym jednostkom OSP, dbałość o konserwację, terminowe przeglądy, remonty bieżące pojazdów specjalnych, budynków strażnic, sprzętu, mundurów
4) podejmowanie działań w celu wspierania rozwoju i promocji działań OSP, 
5) prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z Państwową Strażą Pożarną, organami samorządowymi i innymi podmiotami,
6) udział w akcjach przeprowadzanych w czasie pożarów, zagrożeń ekologicznych związanych z ochroną środowiska oraz innych klęsk i zdarzeń,
7) informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i ekologicznych,
8) upowszechnianie, w szczególności wśród członków OSP, kultury fizycznej i sportu oraz prowadzenie działalności kulturalnej i oświatowej,
9) wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej na terenie gminy,
10) wykonywanie innych dodatkowych celów i zadań określonych indywidualnie przez poszczególne  jednostki OSP,
11) pozyskiwanie funduszy zewnętrznych na realizacje zadań związanych z ochotniczymi strażami pożarnymi na terenie gminy realizacja zadań w tym zakresie;
12) przygotowywanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia przy zakupach inwestycyjnych dotyczących,
13) zapewnienie ubezpieczenia mienia gminy Łomża, w tym wykorzystywanego przez strażaków, realizacja obowiązków odszkodowawczych,
14) pomoc w zarządzaniu budynkiem Urzędu Gminy Łomża, 
15) wykonywanie czynności dotyczących zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej, kwalifikacji wojskowej, 

Informacja o warunkach pracy na stanowisku:
1) zatrudnienie planowane –  lipiec 2020 r., jednak nie później niż w ciągu miesiąca od zakończenia postępowania konkursowego,
2) pierwsza umowa na czas określony (w przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym umowę o pracę zawiera się na czas określony nie dłuższy niż 6 miesięcy i w tym okresie należy odbyć służbę przygotowawczą),
3) stanowisko – podinspektor,
4) praca w połowie wymiaru czasu pracy, ½ etatu
5) wynagrodzenie na zasadach określonych w przepisach regulujących wynagradzanie pracowników samorządowych,
6) praca w budynku Urzędu oraz na terenie gminy Łomża,
7) stanowisko wyposażone w sprzęt niezbędny do pracy na stanowisku,
Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:
W miesiącu maju 2020 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Łomża przekroczył 6%.

Wymagane dokumenty:
1) list motywacyjny (z podaniem numeru telefonu do kontaktu),
2) życiorys (CV),
3) kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
4) kserokopie dokumentów poświadczających posiadane wykształcenie,
5) kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji i umiejętności oraz doświadczenia zawodowego (zaświadczenia, certyfikaty),
6) kserokopie świadectw pracy bądź dokument potwierdzający prowadzenie działalności gospodarczej przez wymagany okres czasu,
7) własnoręcznie podpisane oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z praw publicznych oraz o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
8) własnoręcznie podpisane oświadczenie, że stan zdrowia kandydata pozwala na zatrudnienie na w/w stanowisku,     
9) własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L. 216.119.1 z dnia 2016.05.04) na potrzeby postępowania rekrutacyjnego a także na okres podlegający kontroli i przechowywania.

Termin i miejsce składania ofert
Termin: do dnia 26 czerwca 2020 r. 

Miejsce składania dokumentów:
Urząd Gminy Łomża, ul. Marii Skłodowskiej Curie 1a, 18-400 Łomża.
Ofertę należy złożyć osobiście w kancelarii ogólnej – pokój nr 4 (sekretariat) lub wysłać pocztą w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na wolne stanowisko podinspektora ds. obsługi OSP”
1) wszystkie wymagane dokumenty, w tym kopie należy opatrzyć własnoręcznym podpisem.
2) zgłoszenia kandydatów złożone po terminie lub w inny sposób niż określony w ogłoszeniu, albo bez kompletu wymaganych dokumentów, nie będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
3) dokumenty złożone na potrzeby konkursu nie są zwracane i będą przechowywane zgodnie z przepisami Instrukcji kancelaryjnej.
4) informacja o wynikach konkursu będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy Łomża. Dodatkowe informacje i wyjaśnienia w sprawie konkursu można uzyskać pod nr tel. 86 4737333

Łomża, dnia 16 czerwca 2020 r.

Klauzula informacyjna dla kandydatów

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L. 216.119.1 z dnia 2016.05.04) informuję, że:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Gminy Łomża, ul. Marii Skłodowskiej Curie 1a 18-400 Łomża,  

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych email: iod@gminalomza.pl,

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej rekrutacji na wolne stanowisko urzędnicze, kontroli i przechowywania na podstawie art. 6, 13 i 15 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych oraz art 6 ust 1 lit a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r., 

4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres rekrutacji oraz przez okres przechowywania akt sprawy wynikający z Instrukcji Kancelaryjnej,

5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,

6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Danych Osobowych,

7) podanie danych osobowych jest obligatoryjne na podstawie wskazanych wyżej przepisów prawa; w przypadku nie podania wymaganych danych oferta kandydata nie będzie brana pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym,

8) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

Data powstania: czwartek, 18 cze 2020 17:17
Data opublikowania: czwartek, 18 cze 2020 17:24
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 29 cze 2020 12:07
Opublikował(a): Admin
Zaakceptował(a): Admin
Artykuł był czytany: 851 razy