Urząd Gminy Łomża

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie Wójta Gminy Łomża

o naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Łomża.

Nazwa i adres jednostki: Urząd Gminy Łomża, ul. Marii Skłodowskiej Curie 1a, 18-400 Łomża.

Stanowisko: podinspektor ds. promocji gminy.

Wymiar czasu pracy: pełny wymiar czasu pracy.

Do konkursu może przystąpić kandydat, który spełnia następujące wymagania:
Wymagania niezbędne:
1) wykształcenie wyższe;
2) doświadczenie zawodowe: minimum roczny staż pracy na podobnym stanowisku;
3) umiejętność obsługi komputerowych programów graficznych i biurowych;
4) umiejętność zarządzania stroną internetową;
5) umiejętność wykonywania dokumentacji fotograficznej z imprez i wydarzeń oraz ich katalogowanie;
6) znajomość ustaw: prawo prasowe, o samorządzie gminnym, o pracownikach samorządowych, o ochronie danych osobowych; o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, o stowarzyszeniach, o kołach gospodyń wiejskich;
7) spełnienie warunków określonych w art. 6 ust. 1, 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych:
a) obywatelstwo polskie z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych,
b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych,
c) kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na określonym stanowisku,
d) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
e) nieposzlakowana opinia.

Wymagania dodatkowe:
1) znajomość języków obcych – angielski lub/i rosyjski;
2) zdolność szybkiego przyswajania informacji;
3) dyspozycyjność;
4) znajomość podstawowych technik Public Relations;
5) zainteresowanie zagadnieniami związanymi z kulturą, życiem społecznym, gospodarczym i politycznym;
6) pisemna swoboda wypowiedzi, umiejętności tworzenia, redagowania, korekty i prezentowania komunikatów tekstowych;
7) umiejętność przygotowywania biuletynu informacyjnego, folderów, innych materiałów promocyjnych;
8) łatwość i swoboda w nawiązywaniu kontaktów z innymi firmami, organizacjami;
9) zaangażowanie, inicjatywa, kreatywność, samodyscyplina, dokładność, samodzielność;
10) odporność na stres;
11) prawo jazdy kat. B.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1) opracowanie założeń strategii/ planu promocji Gminy oraz wdrażanie inicjatyw w zakresie promocji gminy;
2) opracowywanie materiałów informacyjnych i promocyjnych Gminy, przy współpracy z wydziałami i samodzielnymi stanowiskami Urzędu, w tym:
a) opracowywanie materiałów promocyjnych, promujących walory kulturowe, historyczne i turystyczne Gminy,
b) opracowywanie biuletynu informacyjnego - Wieści Gminne z Gminy Łomża w funkcji redaktora naczelnego,
c) przygotowywanie projektów informatorów, folderów, kalendarzy, ulotek promocyjnych, zaproszeń, teczek i innych materiałów promocyjnych,
d) współpraca w zakresie: tworzenia projektów graficznych, budowanie świadomości marki i kreowania pozytywnego wizerunku Gminy,
e) współpraca z drukarniami, agencjami reklamowymi i wykonawcami materiałów promocyjnych;
3) bieżące informowanie mieszkańców o działaniach, planach i zamierzeniach władz Gminy, aktualizacja strony internetowej www.gminalomza.pl;
4) współpraca ze środkami masowego przekazu w celu kreowania właściwego wizerunku Gminy, w tym: współpraca z mediami, przygotowywanie materiałów prasowych do publikacji przy tworzeniu programów oraz filmów promocyjnych, utrzymywanie kontaktów z mediami w sprawach promocji imprez organizowanych przez Gminę Łomża;
5) prowadzenie dokumentacji członkostwa Gminy w stowarzyszeniach, związkach międzygminnych, oraz z zakresu współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw;
6) współpraca z organizacjami pozarządowymi, przygotowanie programu współpracy z organizacjami, realizacja zadań zgodnie z procedurami, sprawozdawczość w tym zakresie;
7) stała współpraca z kołami gospodyń wiejskich, inicjowanie działań w tym zakresie;
8) zaopatrywanie urzędu w pieczęcie, materiały biurowe i papiernicze;
9) przygotowanie i udział w imprezach promujących Gminę Łomża, w tym współpraca przy organizacji imprez mających na celu promocję Gminy oraz uczestnictwo w wydarzeniach lokalnej społeczności;
10) kompletowanie materiałów w celu ich publikacji w Biuletynie Informacyjnym Gminy, na stronach internetowych Gminy oraz innych wydawnictwach przy współpracy z komórkami organizacyjnymi urzędu;
11) prowadzenie dokumentacji zgodnie z instrukcją kancelaryjną i jednolitym rzeczowym wykazem akt i przekazywanie dokumentacji do archiwum zakładowego;
12) obsługa bieżąca sołtysów gminy w zakresie zaopatrzenia w materiały biurowe i inne artykuły;
13) prowadzenie zbioru dokumentów dotyczących wyboru organów sołeckich – sołtysa i rady sołeckiej oraz funduszu sołeckiego poszczególnych wsi gminy;
14) przygotowanie i przeprowadzanie wyborów sołtysa i rady sołeckiej zgodnie z przyjęta procedurą;
15) pozyskiwanie funduszy zewnętrznych i realizacja zadań w tym zakresie.

Informacja o warunkach pracy na stanowisku:
1) zatrudnienie planowane – styczeń 2020r., jednak nie później niż w ciągu miesiąca od zakończenia postępowania konkursowego;
2) pierwsza umowa na czas określony (w przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym umowę o pracę zawiera się na czas określony nie dłuższy niż 6 miesięcy i w tym okresie należy odbyć służbę przygotowawczą);
3) stanowisko – podinspektor;
4) praca w pełnym wymiarze czasu pracy (cały etat);
5) wynagrodzenie na zasadach określonych w przepisach regulujących wynagradzanie pracowników samorządowych;
6) praca w budynku Urzędu oraz na terenie gminy Łomża;
7) stanowisko wyposażone w sprzęt niezbędny do pracy na stanowisku;

Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:
W miesiącu 2019 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Łomża przekroczył 6%.

Wymagane dokumenty:
1) list motywacyjny (z podaniem numeru telefonu do kontaktu);
2) życiorys (CV);
3) kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
4) kserokopie dokumentów poświadczających posiadane wykształcenie;
5) kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji i umiejętności oraz doświadczenia zawodowego (zaświadczenia, certyfikaty);
6) kserokopie świadectw pracy bądź dokument potwierdzający prowadzenie działalności gospodarczej przez wymagany okres czasu;
7) własnoręcznie podpisane oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z praw publicznych oraz o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
8) własnoręcznie podpisane oświadczenie, że stan zdrowia kandydata pozwala na zatrudnienie na w/w stanowisku;
9) własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L. 216.119.1 z dnia 2016.05.04) na potrzeby postępowania rekrutacyjnego a także na okres podlegający kontroli i przechowywania.

Termin i miejsce składania ofert
Termin: do dnia 10 stycznia 2020 r.

Miejsce składania dokumentów:
Urząd Gminy Łomża, ul. Marii Skłodowskiej Curie 1a, 18-400 Łomża.
Ofertę należy złożyć osobiście w kancelarii ogólnej – pokój nr 4 (sekretariat) lub wysłać pocztą w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na wolne stanowisko podinspektora ds. promocji gminy”

1. Wszystkie wymagane dokumenty, w tym kopie należy opatrzyć własnoręcznym podpisem.
2. Zgłoszenia kandydatów złożone po terminie lub w inny sposób niż określony w ogłoszeniu, albo bez kompletu wymaganych dokumentów, nie będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
3. Dokumenty złożone na potrzeby konkursu nie są zwracane i będą przechowywane zgodnie z przepisami Instrukcji kancelaryjnej.
4. Informacja o wynikach konkursu będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy Łomża. Dodatkowe informacje i wyjaśnienia w sprawie konkursu można uzyskać pod nr tel. 86 4737333

Łomża, dnia 23 grudnia 2019 r.

Klauzula informacyjna dla kandydatów
Zgodnie z art. 13 rozporządzenia w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L. 216.119.1 z dnia 2016.05.04) informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Gminy Łomża, ul. Marii Skłodowskiej Curie 1a 18-400 Łomża,
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych email: iod@gminalomza.pl,
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej rekrutacji na wolne stanowisko urzędnicze, kontroli i przechowywania na podstawie art. 6, 13 i 15 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych oraz art 6 ust 1 lit a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r,
4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres rekrutacji oraz przez okres przechowywania akt sprawy wynikający z Instrukcji Kancelaryjnej,
5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,
6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Danych Osobowych,
7) podanie danych osobowych jest obligatoryjne na podstawie wskazanych wyżej przepisów prawa; w przypadku nie podania wymaganych danych oferta kandydata nie będzie brana pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym,
8) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

Data powstania: poniedziałek, 23 gru 2019 13:12
Data opublikowania: poniedziałek, 23 gru 2019 14:57
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 13 sty 2020 10:55
Opublikował(a): Admin
Zaakceptował(a): Admin
Artykuł był czytany: 1116 razy