Urząd Gminy Łomża

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie Wójta Gminy Łomża

o konkursie na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Puchałach

1. Organ prowadzący.
Gmina Łomża
2. Nazwa i adres szkoły.
Szkoła Podstawowa w Puchałach; Puchały 31, 18-400 Łomża .
3. Wymagania wobec kandydatów.
Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz. U. z 2017 r. poz. 1597) .
4. Wymagane dokumenty.
Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać następujące dokumenty:
1) uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju Szkoły Podstawowej w Puchałach;
2) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:
a) stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela albo:
b) stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego, albo:
c) stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;
3) oświadczenie zawierające następujące dane kandydata:
a) imię (imiona) i nazwisko,
b) datę i miejsce urodzenia,
c) obywatelstwo,
d) miejsce zamieszkania (adres korespondencji).
4) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w pkt 2: świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu lub inne dokumenty potwierdzające okres zatrudnienia,
5) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą;
6) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, o którym mowa w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 931 z późn.zm) - w przypadku cudzoziemców;
7) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
8) oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;
9) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
10) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 roku o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1458 z późn. zm.);
11) oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 – 1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 430 z późn. zm.) –w przypadku kandydata na dyrektora publicznej szkoły urodzonego przed dniem 1 sierpnia 1972 r.;
12) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego – w przypadku nauczyciela;
13) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;
14) oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967 z późn.zm.) lub w art. 276 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 z późn.zm.) – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,
15) oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych.
5. Informacja o sposobie i terminie składania ofert.
Oferty należy składać osobiście lub drogą pocztową w zamkniętych kopertach z podanym imieniem, nazwiskiem, adresem zwrotnym i z dopiskiem „Konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Puchałach" w Urzędzie Gminy Łomża (pokój nr. 4) , ul. Marii Skłodowskiej Curie 1A, 18-400 Łomża w terminie do dnia 28 czerwca 2019 r. do godz. 15.00.
W przypadku przesłania oferty, warunkiem zachowania terminu podanego powyżej jest jej wpływ do dnia 28 czerwca 2019 r. do godz. 15.00. na wskazany wyżej adres Urzędu Gminy Łomża.
6. Przed przystąpieniem do rozmowy z kandydatem dopuszczonym do postępowania konkursowego Komisja ma prawo żądać przedstawienia przez kandydata dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego jego tożsamość oraz posiadanie obywatelstwa.
7. Na żądanie Wójta Gminy Łomża kandydat obowiązany jest przedstawić oryginały dokumentów ,o których mowa w ust.4 pkt4-7,12 i 13.
8. Informacje o sposobie powiadamiania kandydatów o terminie i miejscu przeprowadzania postępowania konkursowego.
Konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Puchałach przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Łomża.
O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

Data powstania: czwartek, 13 cze 2019 15:43
Data opublikowania: czwartek, 13 cze 2019 15:45
Data przejścia do archiwum: czwartek, 1 sie 2019 11:17
Opublikował(a): Admin
Zaakceptował(a): Admin
Artykuł był czytany: 1490 razy