Urząd Gminy Łomża

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie Wójta Gminy Łomża

o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Łomża

Nazwa i adres jednostki: Urząd Gminy Łomża, ul. Marii Skłodowskiej 1a, 18-400 Łomża

Stanowisko: podinspektor ds. obywatelskich w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich

Wymiar czasu pracy: pełny wymiar czasu pracy.
Do konkursu może przystąpić kandydat, który spełnia następujące wymagania związane ze stanowiskiem:
wymagania niezbędne:
1) jest obywatelem polskim,
2) posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
3) posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku urzędniczym,
4) cieszy się nieposzlakowaną opinią,
5) nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo, ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
6) posiada wykształcenie wyższe na kierunku prawo, administracja,
7) 2-letni staż pracy w jednostce publicznej,
8) umiejętności zawodowe:
- znajomość przepisów ustaw: o samorządzie gminnym, ochronie danych osobowych, kodeksu postępowania administracyjnego, ewidencji ludności, dowodach osobistych, Prawo przedsiębiorców, wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałanie alkoholizmowi, aktach stanu cywilnego, kodeks rodzinny i opiekuńczy.
- znajomość programów informatycznych pakietu biurowego.

wymagania dodatkowe:
1) umiejętność analitycznego myślenia i formułowania myśli w mowie i na piśmie,
2) komunikatywność, umiejętność pracy w zespole i obsługi interesantów, kultura osobista i odporność na stres,
3) umiejętność radzenia sobie w trudnych sytuacjach,
4) posiadanie prawa jazdy kategorii min. B i praktyczna umiejętność prowadzenia pojazdów.
5) obywatelstwo polskie,

Zakres odpowiedzialności i uprawnień na stanowisku:
• przyjmowanie wniosków i wydawanie wydanie dowodów osobistych,
• przyjmowanie wniosków o nadawanie numeru PESEL,
• wyjaśnianie rozbieżności danych osobowych ujawnionych przy przyjmowaniu wniosków oparciu o akty stanu cywilnego, rejestr mieszkańców i dokumentację zawartą w kopertach dowodowych,
• wprowadzanie danych do Rejestru Dowodów Osobistych;
• przyjmowanie zgłoszeń utraty lub uszkodzenia dowodów osobistych,
• wydawanie zaświadczeń o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego oraz o zameldowaniu,
• unieważnienie dowodów osobistych w związku ze zgłoszeniem utraty lub uszkodzenia dokumentu,
• prowadzenie sprawa dotyczących planowanych zgromadzeniach oraz imprez masowych,
• przyjmowanie wniosków o wpis, zmianę wpisu, informacji o zawieszeniu i wznowieniu działalności gospodarczej oraz o wykreśleniu wpisu,
• udzielanie ustnych i pisemnych informacji o przedsiębiorcach figurujących w ewidencji działalności gospodarczej,
• prowadzenie spraw związanych z zezwoleniami na sprzedaż napojów alkoholowych zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz prawem miejscowym) oraz współpraca z Komisją ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi.
• wydawanie zezwoleń na wykonywanie krajowego zarobkowego przewozu osób pojazdami samochodowymi w zakresie: przewozów regularnych, przewozów nieregularnych, przewozu taksówką.
• prowadzenie ewidencji obiektów hotelarskich.
• opracowywanie projektów uchwał Rady i zarządzeń w zakresie prowadzonych przez siebie spraw; wykonywanie uchwał i zarządzeń.
• sporządzanie sprawozdań, analiz i informacji w zakresie prowadzonych przez siebie spraw.
• prowadzenie spraw związanych z okresowym najmem nieruchomości na terenie gminy Łomża,
• pomoc w prowadzeniu archiwum zakładowego,
• pomoc w prowadzeniu spraw dotyczących obsługi urzędu, w tym zawarcie umowy ubezpieczenia mienia gminy,
• zakup i dystrybucja artykułów biurowych na potrzeby urzędu z zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych.

Informacja o warunkach pracy na stanowisku:
1) zatrudnienie planowane – 01 lipca 2019 r., jednak nie później niż w ciągu miesiąca od zakończenia postępowania konkursowego,
2) pierwsza umowa na czas określony (w przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym umowę o pracę zawiera się na czas określony nie dłuższy niż 6 miesięcy i w tym okresie należy odbyć służbę przygotowawczą),
3) stanowisko – podinspektor,
4) praca w pełnym wymiarze czasu pracy (cały etat),
5) wynagrodzenie na zasadach określonych w przepisach regulujących wynagradzanie pracowników samorządowych,
6) praca w budynku Urzędu oraz na terenie gminy Łomża,
7) stanowisko wyposażone w sprzęt niezbędny do pracy na stanowisku,

Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:
W miesiącu lutym 2019 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Łomża przekroczył 6%.
Wymagane dokumenty:
1) list motywacyjny (z podaniem numeru telefonu do kontaktu);
2) życiorys (CV);
3) kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
4) kserokopie dokumentów poświadczających posiadane wykształcenie;
5) kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji i umiejętności oraz doświadczenia zawodowego (zaświadczenia, certyfikaty);
6) kserokopie świadectw pracy bądź dokument potwierdzający prowadzenie działalności gospodarczej przez wymagany okres czasu;
7) własnoręcznie podpisane oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z praw publicznych oraz o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
8) własnoręcznie podpisane oświadczenie, że stan zdrowia kandydata pozwala na zatrudnienie na w/w stanowisku;
9) własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L. 216.119.1 z dnia 2016.05.04) na potrzeby postępowania rekrutacyjnego a także na okres podlegający kontroli i przechowywania.

Termin i miejsce składania ofert
Termin: do dnia 24 czerwca 2019 r.

Miejsce składania dokumentów:
Urząd Gminy Łomża, ul. Marii Skłodowskiej Curie 1a, 18-400 Łomża.
Ofertę należy złożyć osobiście w kancelarii ogólnej – pokój nr 4 (sekretariat) lub wysłać pocztą w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na wolne stanowisko podinspektora ds. obywatelskich”

1) wszystkie wymagane dokumenty, w tym kopie należy opatrzyć własnoręcznym podpisem;
2) głoszenia kandydatów złożone po terminie lub w inny sposób niż określony w ogłoszeniu, albo bez kompletu wymaganych dokumentów, nie będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym;
3) Dokumenty złożone na potrzeby konkursu nie są zwracane i będą przechowywane zgodnie z przepisami Instrukcji kancelaryjnej;
4) Informacja o wynikach konkursu będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy Łomża. Dodatkowe informacje i wyjaśnienia w sprawie konkursu można uzyskać pod nr tel. 86 4737333

Klauzula informacyjna dla kandydatów

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L. 216.119.1 z dnia 2016.05.04) informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Gminy Łomża, ul. Marii Skłodowskiej Curie 1a 18-400 Łomża,
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych email: iod@gminalomza.pl,
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej rekrutacji na wolne stanowisko urzędnicze, kontroli i przechowywania na podstawie art. 6, 13 i 15 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych oraz art 6 ust 1 lit a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r,
4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres rekrutacji oraz przez okres przechowywania akt sprawy wynikający z Instrukcji Kancelaryjnej,
5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,
6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Danych Osobowych,
7) podanie danych osobowych jest obligatoryjne na podstawie wskazanych wyżej przepisów prawa; w przypadku nie podania wymaganych danych oferta kandydata nie będzie brana pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym,
8) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.


Łomża, dnia 11 czerwca 2019 r.

Data powstania: wtorek, 11 cze 2019 11:34
Data opublikowania: wtorek, 11 cze 2019 12:12
Data przejścia do archiwum: środa, 26 cze 2019 14:24
Opublikował(a): Admin
Zaakceptował(a): Admin
Artykuł był czytany: 1083 razy