Urząd Gminy Łomża

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie Wójta Gminy Łomża

o naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Łomża

Nazwa i adres jednostki: Urząd Gminy Łomża, ul. Marii Skłodowskiej 1a, 18-400 Łomża
Stanowisko: podinspektor ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych

Wymiar czasu pracy: pełny wymiar czasu pracy.

Planowana data zatrudnienia: od 1 stycznia 2019 r.
Do konkursu może przystąpić kandydat, który spełnia następujące wymagania związane ze stanowiskiem:
wymagania niezbędne
1) jest obywatelem polskim,
2) posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
3) posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku urzędniczym,
4) cieszy się nieposzlakowaną opinią,
5) nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo, ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
6) posiada wykształcenie wyższe drugiego stopnia na kierunku zarządzanie i marketing, administracja, stosunki międzynarodowe lub fundusze zewnętrzne,
7) posiada co najmniej 5 letni stażu pracy, w tym: co najmniej trzyletni staż na stanowisku w jednostce publicznej lub wykonywał przez okres co najmniej 3 lata działalność gospodarczą o charakterze zgodnym z wymaganiami na tym stanowisku,
8) posiada przygotowanie merytoryczne do zarządzania projektami,
9) udokumentowane doświadczenie w pozyskiwaniu funduszy ze źródeł zewnętrznych na projekty infrastrukturalne – udział w realizacji minimum 5 projektów,
10) umiejętności zawodowe:
a) wiedza ogólna: dobra znajomość przepisów prawa dotyczących funkcjonowania samorządu terytorialnego, finansów publicznych i zamówień publicznych, ochrony danych osobowych, oraz instrukcji kancelaryjnej,
b) wiedza specjalistyczna: bardzo dobra znajomość źródeł pozyskiwania środków zewnętrznych a w szczególności funduszy europejskich i krajowych,
c) umiejętności praktyczne: biegła znajomość obsługi komputera (pakiet Microsoft Office), umiejętność pisania wniosków o środki zewnętrzne.

wymagania dodatkowe:

1) umiejętność analitycznego myślenia i formułowania myśli w mowie i na piśmie,
2) komunikatywność, umiejętność pracy w zespole i obsługi interesantów, kultura osobista i odporność na stres,
3) umiejętność radzenia sobie w trudnych sytuacjach,
4) posiadanie prawa jazdy kategorii min. B i praktyczna umiejętność prowadzenia pojazdów,
Zakres podstawowych zadań na stanowisku:
1) poszukiwanie źródeł pozyskania środków zewnętrznych,
2) sporządzanie wniosków aplikacyjnych o pomoc finansową z funduszy zewnętrznych, w tym weryfikowanie kwalifikowalności wydatków, przygotowanie harmonogramu rzeczowo-finansowego, składanie wniosków o dofinansowanie gminnych projektów, przygotowanie wniosków o zaliczkę, płatność częściową i końcową, rozliczanie projektów,
3) analiza przedsięwzięć proponowanych przez wydziały urzędu oraz jednostki organizacyjne w celu pozyskania źródła finansowania ze środków zewnętrznych,
4) realizacja projektów gminnych współfinasowanych ze środków zewnętrznych,
5) Współdziałanie z krajowymi i regionalnymi instytucjami zarządzającymi pośredniczącymi i wdrażającymi programy przewidujące dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych
6) prowadzenie spraw związanych z promocją projektów,
7) monitorowanie realizacji wskaźników projektów, aktualności prowadzonych przez Urząd stron internetowych, pod kątem realizowanych projektów, dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych,
8) organizacja, przygotowanie materiałów zamieszczanych na stronach internetowych Urzędu, podejmowanie działań promujących potencjał kulturowy, gospodarczy, społeczny i turystyczny Gminy, (organizacja uroczystości gminnych, wydarzeń kulturalno-rozrywkowych itp.),
9) przygotowywanie projektów zmian w zakresie dokumentów strategicznych dotyczących działań gminy, monitorowanie zmian prawnych, wdrażanie procedur innowacyjnych,
10) organizowanie współpracy ze społecznością lokalną, inicjowanie powstawanie stowarzyszeń lokalnych, kół gospodyń wiejskich,
11) współdziałanie z mediami w zakresie polityki informacyjnej,
12) współdziałanie z samorządem województwa, powiatu i innych gmin w zakresie i promocji Gminy i Ziemi Łomżyńskiej,
13) prowadzenie spraw w zakresie nawiązywania kontaktów i współdziałania z partnerami zagranicznymi,
14) współpraca z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami życia publicznego w działaniach na rzecz rozwoju gminy,
15) realizacja zadań wynikających z przepisów regulujących działalność pożytku publicznego i wolontariatu,
16) prowadzenie spraw patronatu Wójta,
17) przygotowywanie projektów aktów prawnych organów gminy oraz innych materiałów przedkładanych do rozpatrzenia Radzie i Wójtowi,
18) sporządzanie sprawozdań, informacji i analiz z zakresu spraw należących do właściwości stanowiska pracy lub wydziału, wprowadzanie danych na strony Biuletynu Informacji Publicznej oraz strony internetowej.


Informacja o warunkach pracy na stanowisku:
1) zatrudnienie planowane – 1 stycznia 2018 r., jednak nie później niż w ciągu miesiąca od zakończenia postępowania konkursowego,
2) pierwsza umowa na czas określony (w przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym umowę o pracę zawiera się na czas określony nie dłuższy niż 6 miesięcy i w tym okresie należy odbyć służbę przygotowawczą),
3) stanowisko – podinspektor,
4) praca w pełnym wymiarze czasu pracy (cały etat),
5) wynagrodzenie na zasadach określonych w przepisach regulujących wynagradzanie pracowników samorządowych,
6) praca w budynku Urzędu oraz na terenie gminy Łomża,
7) stanowisko wyposażone w sprzęt niezbędny do pracy na stanowisku,

Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:
W miesiącu listopadzie 2018 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Łomża był wyższy niż 6%.
Wymagane dokumenty:
1) list motywacyjny (z podaniem numeru telefonu do kontaktu),
2) życiorys (CV),
3) kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
4) kserokopie dokumentów poświadczających posiadane wykształcenie,
5) kserokopia dokumentów potwierdzających przygotowanie merytoryczne w zarządzaniu projektami (kopia dyplomu studiów, zaświadczenia, certyfikaty),
6) kserokopia dokumentów potwierdzających przygotowanie merytoryczne do realizacji zamówień publicznych (kopia dyplomu studiów, zaświadczenia, certyfikaty),
7) dokumenty potwierdzające udział w realizacji minimum 5 projektów,
8) kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji i umiejętności oraz doświadczenia zawodowego (zaświadczenia, certyfikaty),
9) kserokopie świadectw pracy bądź dokument potwierdzający prowadzenie działalności gospodarczej przez wymagany okres czasu,
10) własnoręcznie podpisane oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z praw publicznych oraz o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
11) własnoręcznie podpisane oświadczenie, że stan zdrowia kandydata pozwala na zatrudnienie na w/w stanowisku,
12) własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. ( Dz.Urz.UE.L. 216.119.1 z dnia 2016.05.04) na potrzeby postępowania rekrutacyjnego a także na okres podlegający kontroli i przechowywania.

Termin i miejsce składania ofert
Termin: do dnia 27 grudnia 2018 r.
Miejsce składania dokumentów:
Urząd Gminy Łomża, ul. Marii Skłodowskiej Curie 1a, 18-400 Łomża.
Ofertę należy złożyć osobiście w kancelarii ogólnej – pokój nr 4 (sekretariat) lub wysłać pocztą w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na wolne stanowisko podinspektora ds. funduszy zewnętrznych”
Informacje pozostałe
1) Wszystkie wymagane dokumenty, w tym kopie należy opatrzyć własnoręcznym podpisem.
2) Zgłoszenia kandydatów złożone po terminie lub w inny sposób niż określony w ogłoszeniu, albo bez kompletu wymaganych dokumentów, nie będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
3) Dokumenty złożone na potrzeby konkursu nie są zwracane i będą przechowywane zgodnie z przepisami Instrukcji kancelaryjnej.
4) Informacja o wynikach konkursu będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy Łomża.
Dodatkowe informacje i wyjaśnienia w sprawie konkursu można uzyskać pod nr tel. 086 4737333.

Klauzula informacyjna dla kandydatów

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. ( Dz.Urz.UE.L. 216.119.1 z dnia 2016.05.04) informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Gminy Łomża, ul. Marii Skłodowskiej Curie 1a 18-400 Łomża,
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych email: iod@gminalomza.pl,
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej rekrutacji na wolne stanowisko urzędnicze, kontroli i przechowywania na podstawie art. 6, 13 i 15 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 902, z póź. zm.) oraz art 6 ust 1 lit a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r,
4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres rekrutacji oraz przez okres przechowywania akt sprawy wynikający z Instrukcji Kancelaryjnej,
5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,
6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Danych Osobowych,
7) podanie danych osobowych jest obligatoryjne na podstawie wskazanych wyżej przepisów prawa; w przypadku nie podania wymaganych danych oferta kandydata nie będzie brana pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym,
8) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

Data powstania: czwartek, 13 gru 2018 14:11
Data opublikowania: czwartek, 13 gru 2018 14:17
Data przejścia do archiwum: piątek, 4 sty 2019 11:57
Opublikował(a): Admin
Zaakceptował(a): Admin
Artykuł był czytany: 1105 razy