Urząd Gminy Łomża

Biuletyn Informacji Publicznej

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze

podinspektora ds. inwestycji w Wydziale Infrastruktury w Urzędzie Gminy Łomża, ul. Marii Skłodowskiej 1a, 18-400 Łomża

Wójt Gminy Łomża na podstawie art. 11 i 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902 z późn zm.) ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Łomża, ul. Marii Skłodowskiej 1a, 18-400 Łomża

• Określenie stanowiska urzędniczego:

podinspektor ds. inwestycji w Wydziale Infrastruktury

• Określenie wymagań związanych z w/w stanowiskiem:

1) niezbędne:
- wykształcenie wyższe w rozumieniu ustawy o szkolnictwie wyższym kierunkowe budowlane, preferowane drogownictwo,
- co najmniej dwuletnie doświadczenie zawodowe,
- umiejętność kosztorysowania,
- obywatelstwo polskie,
- pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
- niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślnie przestępstwa skarbowe,
- znajomość przepisów ustaw: o samorządzie gminnym, drogach publicznych, kodeksu postępowania administracyjnego, prawa budowanego, prawa zamówień publicznych, kodeksu cywilnego.

2) dodatkowe:
- uprawnienia budowlane, preferowane drogownictwo
- odpowiedzialność, rzetelność, umiejętność organizacji czasu pracy, kultura osobista,
- doświadczenie w pracy administracyjnej w szczególności w jednostkach samorządowych
- znajomość programów projektowych, AutoCad, lub Intelicad itp
- umiejętność skutecznej komunikacji oraz pracy w zespole,
- kreatywność,
- prawo jazdy kategorii B,
- znajomość obsługi komputerowego programu biurowego,
- znajomość języka obcego.

• Wskazanie zakresu zadań wykonywanych na stanowisku:

1) prowadzenie procesu inwestycyjnego w szczególności dotyczącego dróg gminnych,
2) przygotowanie i wdrożenie procedur ustawy o zamówieniach publicznych,
3) nadzór inwestorski na pracami budowlanymi, w szczególności drogowymi z wyłączeniem nadzoru w rozumieniu prawa budowlanego,
4) nadzór nad techniczną strona inwestycji i kontakt z wykonawcami,
5) prowadzenie czynności związanymi z zarządzaniem drogami gminnymi,
6) opracowywanie planów rzeczowo-finansowych remontów kapitalnych i bieżących dróg oraz dokumentacji techniczno-prawnej niezbędnej do przeprowadzenia robót,
7) przygotowywanie projektów uchwał i zarządzeń oraz decyzji administracyjnych, umów z zakresu stanowiska,
8) realizowanie zadań technicznych związanych z funduszem sołeckim,
9) kontrola formalna dowodów księgowych, opisywanie faktur z zakresu realizacji zadań,
10) aktualizacja strony Biuletynu Informacji Publicznej z zakresu działania stanowiska;
11) realizacja zadań w zakresie spraw obronnych i obrony cywilnej zawartych w aktach prawnych, zarządzeniu Wojewody Podlaskiego oraz w regulaminie Urzędu Gminy Łomża na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny.

• Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

Praca w budynku Urzędu. Bezpieczne warunki pracy. Praca na przedmiotowym stanowisku jest pracą biurową związana z wyjazdami w teren gminy. Pomieszczenie na parterze budynku.
Umowa o pracę w wymiarze pełnego etatu pierwsza na okres 6 miesięcy. Obowiązek odbycia służby przygotowawczej.
Stanowisko urzędnicze w Wydziale Infrastruktury bezpośrednio podległe Naczelnikowi Wydziału Infrastruktury.

• Informacja dotycząca wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych przekroczył 6 %.

Warunkiem wzięcia udziału w rekrutacji jest złożenie następujących dokumentów:

1) życiorys (CV) uwzględniający dokładny przebieg kariery zawodowej;
2) list motywacyjny;
3) kserokopia dokumentu potwierdzającego obywatelstwo;
4) kserokopie dyplomów potwierdzających niezbędne na danym stanowisku wykształcenia;
5) kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje i staż pracy niezbędne na danym stanowisku pracy (np.: świadectw, dyplomów, zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach);
6) oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe;
7) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych;
8) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Urząd Gminy Łomża z siedzibą w Łomży, ul. Marii Skłodowskiej Curie 1a, w celu realizacji procesów rekrutacji teraz i w przyszłości. Jestem świadomy/a prawa dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawienia. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922) oraz art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016. poz. 902 z późn. zm.)” .

W przypadku niedostarczenia kompletu wyżej wymienionych dokumentów kandydat nie spełni wymogów formalnych zawartych w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko urzędnicze.

Termin i miejsce składania dokumentów:

Osoby zainteresowane prosimy o składanie ofert osobiście lub listownie na adres:
Urząd Gminy Łomża, 18-400 Łomża, ul. Marii Skłodowskiej Curie 1a, pokój nr 4 (sekretariat).
Oferty muszą znajdować się w zamkniętych kopertach opatrzonych dopiskiem:
„Konkurs na stanowisko podinspektora ds. inwestycji”.
Termin składania ofert: do 16 stycznia 2018 r. - decyduje data wpływu oferty do Urzędu.

Informacje dodatkowe:

W okresie do 1 tygodnia od upływy terminu składania ofert kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostaną powiadomione telefonicznie o terminie i miejscu kolejnego etapu postępowania w sprawie naboru. Osoby, które nie spełniają wymagań formalnych nie będą informowane.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronach Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Łomża.

Wójt
Piotr Kłys

Łomża, dnia 02 stycznia 2018 r.

Data powstania: wtorek, 2 sty 2018 16:07
Data opublikowania: wtorek, 2 sty 2018 16:13
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 22 sty 2018 10:56
Opublikował(a): Admin
Zaakceptował(a): Admin
Artykuł był czytany: 5108 razy