Urząd Gminy Łomża

Biuletyn Informacji Publicznej

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze

podinspektora ds. zarządzania pasem drogowym w Wydziale Infrastruktury w Urzędzie Gminy Łomża, ul. Marii Skłodowskiej 1a, 18-400 Łomża.

Wójt Gminy Łomża na podstawie art. 11 i 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych /Dz. U. z 2014 poz. 1202/ ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora ds. zarządzania pasem drogowym w Wydziale Infrastruktury w Urzędzie Gminy Łomża, ul. Marii Skłodowskiej 1a, 18-400 Łomża

• Określenie stanowiska urzędniczego:
podinspektor ds. zarządzania pasem drogowym

• Określenie wymagań związanych z w/w  stanowiskiem:
1) niezbędne:
- wykształcenie wyższe w rozumieniu ustawy o szkolnictwie wyższym kierunkowe budowlane lub pokrewne,
- co najmniej roczny staż pracy w jednostkach samorządu terytorialnego,
- obywatelstwo polskie,
- pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
- niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślnie przestępstwa skarbowe,
- znajomość przepisów ustaw: o samorządzie gminnym, drogach publicznych, finansach publicznych, zamówieniach publicznych, kodeksu postępowania administracyjnego, prawo ochrony środowiska, prawo budowlane
- znajomość programu AutoCAD, GIS, programów do kosztorysowania, pakietu biurowego

2) dodatkowe:
- odpowiedzialność, rzetelność, umiejętność organizacji czasu pracy, kultura osobista,
- umiejętność  skutecznej komunikacji oraz pracy w zespole,
- kreatywność
- prawo jazdy kategorii B,
- znajomość obsługi komputerowego programu biurowego,
- znajomość języka obcego.

Wskazanie zakresu zadań wykonywanych na stanowisku:

1) prowadzenie postępowania administracyjnego w sprawie zajęcia pasa drogowego:
•  prowadzenia robót w pasie drogowym;
•  umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego;
•  umieszczania w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam;
•  na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione w pkt 1-3.
2) przygotowywanie projektów decyzji dotyczących opłat za zajęcie pasa drogowego
3) prowadzenie ewidencji dróg gminnych,
4) prowadzenie rejestru zamówień publicznych,
5) przygotowywanie sprawozdań w tym roczne.
6) pomoc w pozyskiwania środków zewnętrznych,
7) obsługa interesanta w Wydziale Infrastruktury,
8) umieszczanie informacji
9) Realizacja zadań w zakresie spraw obronnych i obrony cywilnej zawartych w aktach prawnych,

• Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
Praca w budynku Urzędu. Bezpieczne warunki pracy. Praca na przedmiotowym stanowisku jest pracą biurową. Pomieszczenie na parterze budynku. Stanowisko pracy związane z praca przy komputerze oraz obsługą interesanta.
Umowa o pracę  w wymiarze pełnego etatu.
Stanowisko urzędnicze w Wydziale Infrastruktury bezpośrednio podległe Naczelnikowi Wydziału.

• Informacja dotycząca wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie przekroczył  6 %.

Warunkiem wzięcia udziału w rekrutacji jest złożenie następujących dokumentów:
1) życiorys (CV) uwzględniający dokładny przebieg kariery zawodowej;
2) list motywacyjny;
3) kserokopia dokumentu potwierdzającego obywatelstwo;
4) kserokopie dyplomów potwierdzających niezbędne na danym stanowisku wykształcenia;
5) kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje niezbędne na danym stanowisku pracy (np.: świadectw, dyplomów, zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach;
6) oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione  umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe;
7) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
8) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
 „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Urząd Gminy  Łomża z siedzibą w Łomży, ul. Marii Skłodowskiej Curie 1a, w celu realizacji procesów rekrutacji teraz i w przyszłości. Jestem świadomy/a prawa dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawienia. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014r., poz. 1182 z późn. zm.) oraz art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr z 2014r. poz. 1202.).”

W przypadku niedostarczenia kompletu wyżej wymienionych dokumentów kandydat nie spełni wymogów formalnych zawartych w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko urzędnicze.

Termin i miejsce składania dokumentów:

Osoby zainteresowane prosimy o składanie ofert osobiście lub listownie na adres:
Urząd Gminy Łomża, 18-400 Łomża, ul. Marii Skłodowskiej Curie 1 a, pokój nr 4 (sekretariat)
Oferty muszą znajdować się w zamkniętych kopertach opatrzonych dopiskiem:
„Konkurs na stanowisko podinspektora ds. gospodarowania pasem drogowym”
Termin składania ofert: do dnia 28 grudnia 2015r. do godz. 15 - decyduje data wpływu oferty do Urzędu.

Informacje dodatkowe:
W okresie do 1 tygodnia od upływy terminu składania ofert kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostaną powiadomione telefonicznie o terminie i miejscu kolejnego etapu postępowania w sprawie naboru. Osoby, które nie spełniają wymagań formalnych nie będą informowane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronach Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Łomża.
Dodatkowe  informacje  w sprawie konkursu dostępne są pod numerem telefonu 086 4737333.


Łomża, dnia 16.12.2015r.                                                                                                Wójt Gminy

                                                                                                                                         Piotr Kłys

Data powstania: środa, 16 gru 2015 15:22
Data opublikowania: środa, 16 gru 2015 15:37
Data przejścia do archiwum: środa, 6 gru 2017 11:59
Opublikował(a): Admin
Zaakceptował(a): Dorota Pazik
Artykuł był czytany: 8346 razy