Urząd Gminy Łomża

Biuletyn Informacji Publicznej

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze

podinspektora ds. księgowości budżetowej w Wydziale Finansowym w Urzędzie Gminy Łomża, ul. Marii Skłodowskiej 1a, 18-400 Łomża

Wójt Gminy Łomża na podstawie art. 11 i 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych /Dz. U. z 2014 poz. 1202/
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora ds. księgowości budżetowej w Wydziale Finansowym w Urzędzie Gminy Łomża, ul. Marii Skłodowskiej 1a, 18-400 Łomża

• Określenie stanowiska urzędniczego:
podinspektor ds. księgowości budżetowej

• Określenie wymagań związanych z w/w  stanowiskiem:
1) niezbędne:
- wykształcenie wyższe w rozumieniu ustawy o szkolnictwie wyższym kierunkowe ekonomiczne,
- co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku na stanowisku w księgowości
- obywatelstwo polskie,
- pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
- niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślnie przestępstwa skarbowe,
- znajomość przepisów ustaw: o samorządzie gminnym, finansach publicznych,  rachunkowości, podatku od towarów i usług, systemie ubezpieczeń społecznych, pracownikach samorządowych, wynagradzaniu pracowników samorządowych, o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
- znajomość programów księgowych i płacowych,

2) dodatkowe:
- odpowiedzialność, rzetelność, umiejętność organizacji czasu pracy, kultura osobista,
- umiejętność  skutecznej komunikacji oraz pracy w zespole,
- kreatywność
- prawo jazdy kategorii B,
- znajomość obsługi komputerowego programu biurowego,
- znajomość języka obcego.

Wskazanie zakresu zadań wykonywanych na stanowisku:

1) Prowadzenie pełnej księgowości syntetycznej i analitycznej w zakresie dochodów i wydatków budżetu;
2) Kontrola rachunkowo-formalna dowodów księgowych;
3) Nadawanie klasyfikacji budżetowej dowodom księgowym;
4) Sporządzanie przelewów dotyczących zobowiązań urzędu na podstawie sprawdzonych i zatwierdzonych dowodów źródłowych przez Skarbnika i Wójta lub osoby upoważnione;
5) Kompletowanie bieżących dowodów finansowo-księgowych systematycznie i chronologicznie;
6) Prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz pozostałych środków trwałych w używaniu;
7) Rozliczanie inwentaryzacji,
8) Prowadzenie kart wynagrodzeń i kart zasiłkowych;
9) Sporządzanie sprawozdań finansowych;
10) Okresowe rozliczanie i kontrola zakupionego paliwa do samochodów będących własnością gminy i ochotniczych straży pożarnych (konto drogowe przychód i rozchód);
11) Gromadzenie i przechowywanie dowodów księgowych oraz pozostałej dokumentacji przewidzianej ustawą;
12) Wyceny poszczególnych składników aktywów i pasywów;
13) Naliczanie i wypłata wynagrodzeń, w tym naliczanie innych należności (zasiłków), prowadzenie stosownej ewidencji, dokonywanie potrąceń od wynagrodzeń;
14) Aktualizacja strony Biuletynu Informacji Publicznej z zakresu działania stanowiska;
15) Realizacja zadań w zakresie spraw obronnych i obrony cywilnej zawartych w aktach prawnych, zarządzeniu Wojewody Podlaskiego oraz w regulaminie Urzędu Gminy Łomża na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny.

• Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
Praca w budynku Urzędu. Bezpieczne warunki pracy. Praca na przedmiotowym stanowisku jest pracą biurową. Pomieszczenie na parterze budynku.
Umowa o pracę  w wymiarze pełnego etatu.
Stanowisko urzędnicze w Wydziale Finansowym bezpośrednio podległe Skarbnikowi Gminy.

• Informacja dotycząca wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie przekroczył  6 %.
       
Warunkiem wzięcia udziału w rekrutacji jest złożenie następujących dokumentów:
1) życiorys (CV) uwzględniający dokładny przebieg kariery zawodowej;
2) list motywacyjny;
3) kserokopia dokumentu potwierdzającego obywatelstwo;
4) kserokopie dyplomów potwierdzających niezbędne na danym stanowisku wykształcenia;
5) kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje niezbędne na danym stanowisku pracy (np.: świadectw, dyplomów, zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach;
6) oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione  umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe;
7) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
8) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
 „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Urząd Gminy  Łomża z siedzibą w Łomży, ul. Marii Skłodowskiej Curie 1a, w celu realizacji procesów rekrutacji teraz i w przyszłości. Jestem świadomy/a prawa dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawienia. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014r., poz. 1182 z późn. zm.) oraz art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr z 2014r. poz. 1202.).”

W przypadku niedostarczenia kompletu wyżej wymienionych dokumentów kandydat nie spełni wymogów formalnych zawartych w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko urzędnicze.

Termin i miejsce składania dokumentów:

Osoby zainteresowane prosimy o składanie ofert osobiście lub listownie na adres:
Urząd Gminy Łomża, 18-400 Łomża, ul. Marii Skłodowskiej Curie 1 a, pokój nr 4 (sekretariat)
Oferty muszą znajdować się w zamkniętych kopertach opatrzonych dopiskiem:
„Konkurs na stanowisko podinspektora ds. księgowości budżetowej”
Termin składania ofert: do dnia 22 grudnia 2015r. do godz. 12:00 - decyduje data wpływu oferty do Urzędu.

Informacje dodatkowe:
W okresie do 1 tygodnia od upływy terminu składania ofert kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostaną powiadomione telefonicznie o terminie i miejscu kolejnego etapu postępowania w sprawie naboru. Osoby, które nie spełniają wymagań formalnych nie będą informowane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronach Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Łomża.
Dodatkowe  informacje  w sprawie konkursu dostępne są pod numerem telefonu 086 4737333.


Łomża, dnia 11.12.2015r.                                                                                                Wójt Gminy

                                                                                                                                         Piotr Kłys

Data powstania: piątek, 11 gru 2015 13:43
Data opublikowania: piątek, 11 gru 2015 14:28
Data przejścia do archiwum: środa, 6 gru 2017 11:59
Opublikował(a): Admin
Zaakceptował(a): Dorota Pazik
Artykuł był czytany: 9231 razy