Urząd Gminy Łomża

Biuletyn Informacji Publicznej

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI REWIZYJNEJ RADY GMINY ŁOMŻA ZA ROK 2003.

W roku 2003 Komisja Rewizyjna odbyła 13 posiedzeń (w tym 2 posiedzenia wyjazdowe). Posiedzenia odbywały się zgodnie z planem pracy Komisji zatwierdzonym uchwałą Nr V/27/03 Rady Gminy Łomża z dnia 11 marca 2003 r.
Komisja podczas posiedzeń zrealizowała następującą tematykę:
1. Ustalenie planu pracy komisji na rok 2003 – zrealizowano w 100%.
2. Rozpatrzenie informacji z realizacji Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Łomża do roku 2010 za lata 2001-2002 - zrealizowano w 100%.
3. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2002 – zrealizowano w 100% - udzielono absolutorium Wójtowi Gminy Łomża.
4. Zapoznanie się z dokumentacją z wykonania przetargów i realizacją ustawy
o zamówieniach publicznych oraz wykonaniem inwestycji.
Szczegółowo zapoznano się z dokumentacją przetargową wykonanych inwestycji tj. budowa miedzygminnego składowiska odpadów komunalnych
w Ratowie-Piotrowie, budowa i modernizacja budynku Szkoły Podstawowej
w Konarzycach.
5. Wnioski kierowane przez Radę Gminy, Komisje Rady i z poza rady były rozpatrywane na bieżąco na posiedzeniach komisji.
6. W trakcie posiedzeń członkowie komisji byli informowani o stanie ściągalności podatków. Informacji udzielała Skarbnik Gminy Pani Zofia Brokowska.
7. W dniu 20 sierpnia 2003 r. Komisja rozpatrzyła sprawozdanie finansowe za I półrocze 2003 roku.
8. Zgodnie z pkt. 9 planu pracy komisji w dniu 3 grudnia 2003 r. komisja rozpatrzyła projekty uchwał ustalające wysokość podatków i opłat na rok 2004.
9. W dniu 9 stycznia 2004 r. Komisja rozpatrzyła projekt budżetu na 2004 rok.
Protokoły z posiedzeń komisji wraz z dokumentacją znajdują się w teczce akt
Nr RG. 0063 – 1 „Posiedzenia komisji i zespołów – protokoły” na stanowisku ds. obsługi Rady Gminy oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Łomża.Łomża, dn. 2004.03.30Przewodniczący Komisji


Jacek Albin Nowakowski
Data powstania: wtorek, 18 maj 2004 09:31
Data opublikowania: wtorek, 18 maj 2004 09:33
Opublikował(a): Admin
Zaakceptował(a): Admin
Artykuł był czytany: 3397 razy