Urząd Gminy Łomża

Biuletyn Informacji Publicznej

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI OŚWIATY

W roku 2003 Komisja Oświaty i Kultury Rady Gminy Łomża odbyła
4 posiedzenia. Posiedzenia odbywały się zgodnie z planem pracy Komisji zatwierdzonym uchwałą Nr V/27/03 Rady Gminy Łomża z dnia 11 marca
2003 r.
W dniu 6 marca 2003 r. Komisja rozpatrzyła i zaopiniowała pozytywnie następujące sprawozdania:
- z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych,
- z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Łomża.
- z wykonania budżetu za 2002 rok,
W tym dniu komisja rozpatrzyła również projekty uchwał: w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Łomża, zatwierdzenia Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Łomża na rok 2003, ustalenia planu pracy Rady Gminy Łomża oraz ustalenia opłat za przyjęcie odpadów na międzygminne składowisko odpadów komunalnych.
Ponadto komisja ustaliła plan pracy na rok 2003, który przedłożyła Radzie Gminy do zatwierdzenia w dniu 11 marca 2003 r. oraz rozpatrzyła prośbę dyrektora TPD o wsparcie finansowe.
W dniu 24 kwietnia 2003 roku komisja rozpatrzyła i zaopiniowała pozytywnie projekty uchwał przygotowanych pod obrady VI Sesji Rady Gminy Łomża. Projekty uchwał dotyczyły:
- uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Łomża,
- powołania Zastępcy Kierownika Urzędu stanu cywilnego,
- ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych powyżej 4,5%
alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do sprzedaży poza miejscem
sprzedaży jak i miejscu sprzedaży,
- ustalenia zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania
napojów alkoholowych,
- określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych
stanowiących własność gminy oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres
dłuższy niż 3 lata,
W dniu 19 sierpnia 2003 roku komisja rozpatrzyła informację o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2003 r. Komisja nie wniosła uwag do sprawozdania. W tym dniu komisja zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały
w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Pniewie.
W dniu 2 grudnia 2003 roku komisja rozpatrzyła i zaopiniowała pozytywnie projekty uchwał przygotowane pod obrady XI Sesji Rady Gminy zaplanowanej na dzień 9 grudnia 2003 r.
- projekt uchwały w sprawie podatku od nieruchomości na 2004 rok,
- projekt uchwały w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na 2004
rok,
- projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków
transportowych na 2004 rok,
- projekt uchwały w sprawie zwolnień od podatku od środków transportowych
na 2004 rok,
- projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od posiadania psów na 2004 rok.
Protokoły z posiedzeń komisji wraz z dokumentacją znajdują się w teczce akt Nr RG. 0063 – 3 „Posiedzenia komisji i zespołów – protokoły” na stanowisku ds. obsługi Rady Gminy oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Łomża.Przewodniczący Komisji
Oświaty i Kultury

Kazimierz Mioduszewski


Łomża, dn. 30.03.2004 r.
Data powstania: wtorek, 18 maj 2004 09:27
Data opublikowania: wtorek, 18 maj 2004 09:29
Opublikował(a): Admin
Zaakceptował(a): Admin
Artykuł był czytany: 2451 razy