Urząd Gminy Łomża

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze

Wójt Gminy Łomża
na podstawie art. 11 ust.1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych
/Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 z późn.zm./


Ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze
w Referacie Finansowym
w Urzędzie Gminy Łomża, ul. Marii Skłodowskiej 1a, 18-400 Łomża


I. Określenie stanowiska urzędniczego:
Podinspektor ds. księgowości podatkowej i budżetowej w Referacie Finansowym
II. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem w /w podinspektora :
1) niezbędne:
• wykształcenie minimum średnie ekonomiczne o profilu rachunkowość i finanse,
• biegła obsługa komputera i systemów informatycznych oraz urządzeń biurowych,
• obywatelstwo polskie,
• niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślnie przestępstwa skarbowe,
• pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
• doświadczenie zawodowe minimum 3 lata w księgowości,
• znajomość zagadnień wynikających z ustaw: o finansach publicznych, o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, ordynacji podatkowej, o rachunkowości, o podatku od towarów i usług, o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz aktów wykonawczych do tych ustaw w zakresie koniecznym do realizacji zadań
2) dodatkowe:
- wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia profilu jak wyżej /ekonomia, rachunkowość, finanse/,
- certyfikat księgowego,
- odpowiedzialność, rzetelność, doskonała umiejętność organizacji czasu pracy, kultura osobista.

III. Wskazanie zakresu zadań wykonywanych na stanowisku:
• księgowanie- prowadzenie ewidencji księgowej dla budżetu,
• księgowanie wpłat na kontach podatników podatków i opłat lokalnych,
• prowadzenie postępowania egzekucyjnego w stosunku do osób zalegających w opłatach i podatkach
• rozliczanie podatku od towarów i usług
• przygotowywanie projektów uchwał, zarządzeń i innych aktów z zakresu działania stanowiska,
• prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi.IV. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku
Praca w budynku Urzędu. Bezpieczne warunki pracy. Praca na przedmiotowym stanowisku jest pracą biurową związaną również z częstymi wyjazdami na teren Gminy. Pomieszczenie na parterze budynku. Stanowisko pracy związane z praca przy komputerze oraz obsługą interesanta.
Umowa o pracę w wymiarze pełnego etatu. Pierwsza umowa o pracę będzie zawarta na czas określony do 6 miesięcy. Osoba wyłoniona w naborze może zostać skierowana do odbycia służby przygotowawczej kończącej się egzaminem.

V. Informacja dotycząca wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wyniósł powyżej 6 %.
VI. Warunkiem wzięcia udziału w rekrutacji jest złożenie następujących dokumentów:
1) życiorys (CV) uwzględniający dokładny przebieg kariery zawodowej;
2) list motywacyjny;
3) kserokopia dokumentu potwierdzającego obywatelstwo;
4) kserokopie dyplomów potwierdzających niezbędne na danym stanowisku wykształcenia;
5) kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje niezbędne na danym stanowisku pracy (np.: świadectw, dyplomów, zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach);
6) oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe;
7) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
8) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Urząd Gminy Łomża z siedzibą w Łomży, ul. Marii Skłodowskiej Curie 1a, w celu realizacji procesów rekrutacji teraz i w przyszłości. Jestem świadomy/a prawa dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawienia. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.).”
W przypadku niedostarczenia kompletu wyżej wymienionych dokumentów kandydat nie spełni wymogów formalnych zawartych w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko urzędnicze.V. Termin i miejsce składania dokumentów:

Osoby zainteresowane prosimy o składanie ofert osobiście lub listownie na adres:
Urząd Gminy Łomża, 18-400 Łomża, ul. Marii Skłodowskiej Curie 1 a, pokój nr 4 (sekretariat)
Oferty muszą znajdować się w zamkniętych kopertach opatrzonych dopiskiem:
„Konkurs na stanowisko podinspektora”
Termin składania ofert: do dnia 27 czerwca 2013r. - decyduje data wpływu oferty do Urzędu.

Informacje dodatkowe:
W okresie do 1 tygodnia od upływy terminu składania ofert kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostaną powiadomione telefonicznie o terminie i miejscu kolejnego etapu. Osoby, które nie spełniają wymagań formalnych nie będą informowane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronach Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Łomża.
Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Urzędzie Gminy Łomża zostaną dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty 4 kolejnych najlepszych kandydatów, nie podlegają zwrotowi i będą przechowywane na stanowisko ds. kadr przez okres 3 miesięcy licząc od dnia nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w drodze naboru i po upływie tego terminu zostaną zniszczone. Dokumenty pozostałych kandydatów nie podlegają zwrotowi i po zakończeniu procedury naboru zostaną komisyjnie zniszczone.
Informacje o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami związanymi ze stanowiskiem określonym w ogłoszeniu o naborze.
Dodatkowe informacje w sprawie konkursu dostępne są pod numerem telefonu 086 4737334 /inspektor Kazimierz Turniak /.


Łomża, dnia 17 czerwca 2013 r. Wójt Gminy

Jacek Albin Nowakowski
Pliki do pobrania:
Data powstania: poniedziałek, 17 cze 2013 15:30
Data opublikowania: poniedziałek, 17 cze 2013 15:36
Data przejścia do archiwum: środa, 4 lut 2015 12:48
Opublikował(a): Admin
Zaakceptował(a): Admin
Artykuł był czytany: 8816 razy