Urząd Gminy Łomża

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o naborze na urzędnicze stanowisko kierownicze

Wójt Gminy Łomża ogłasza nabór na kierownicze stanowisko urzędnicze Kierownika Referatu Rozwoju Gospodarczego i Ochrony Środowiska w Urzędzie Gminy Łomża, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 1a, 18-400 Łomża
Wójt Gminy Łomża ogłasza nabór na kierownicze stanowisko urzędnicze
Kierownika Referatu Rozwoju Gospodarczego i Ochrony Środowiska
w Urzędzie Gminy Łomża, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 1a, 18-400 Łomża
liczba lub wymiar etatu: 1
Osoba ubiegająca się o zatrudnienie musi spełniać następujące wymagania:
Wykształcenie:
wykształcenie wyższe – kierunkowe – architektura lub budownictwo
Wymagania niezbędne:
 wpis na listę izby samorządu zawodowego urbanistów albo architektów - posiadanie uprawnień urbanistycznych lub budowlanych w specjalności architektonicznej bez ograniczeń,
 udokumentowane doświadczenie praktyczne w zakresie zespołowego prowadzenia prac planistycznych i urbanistycznych (opracowywanie projektów decyzji o warunkach zabudowy, planów miejscowych, prace w ramach gminnych komisji urbanistycznych i innych zespołów konsultacyjnych),
 udokumentowana praca związana z planowaniem przestrzennym i budownictwem, przez okres minimum 3 lat w organach administracji publicznej, na stanowiskach urzędniczych,
 znajomość zasad zarządzania i funkcjonowania samorządowych jednostek organizacyjnych,
 umiejętność obsługi komputera (programów biurowych i programu Autodesk),
 posiadanie doświadczenia w zakresie pozyskiwania funduszy pozabudżetowych,
 znajomość kodeksu postępowania administracyjnego, prawa budowlanego, ustawy o zamówień publicznych, ustawy o samorządzie gminnym,
 nieposzlakowana opinia,
 stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na niniejszym stanowisku.
Wymagania dodatkowe:
 samodzielność, kreatywność i odpowiedzialność,
 znajomość przynajmniej 1 języka obcego (angielski, niemiecki, rosyjski),
 prawo jazdy kategorii B,
 wysoki poziom kultury osobistej,
 umiejętność zarządzania zespołem ludzkim.
Zakres kluczowych zadań wykonywanych na stanowisku, na które przeprowadzany jest nabór:

• Kierowanie i nadzorowanie pracy Referatu Rozwoju Gospodarczego i Ochrony Środowiska w Urzędzie Gminy Łomża z zakresu w szczególności: planowania przestrzennego, budownictwa, ochrony środowiska, pozyskiwania funduszy, rolnictwa, inwestycji , gospodarki komunalnej, drogownictwa wodociągów, kanalizacji, zamówień publicznych, promocji , handlu i usług,
• Opracowywanie projektów uchwał i zarządzeń, decyzji, zaświadczeń i innych dokumentów oraz pism urzędowych z zakresu swojego stanowiska,
• Planowanie i wnioskowanie potrzeb finansowych celem zapewnienia wykonania zadań Referatu,
• Nadzór i wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego,
• Nadzór nad prowadzenie spraw dotyczących planowania przestrzennego, scalania i podziału nieruchomości, zakresu rozgraniczenia nieruchomości, przekształceń własnościowych oraz regulacji granic administracyjnych, opłatami adiacenckich,
• Wydawanie zezwoleń na pozyskanie i rozpoznawanie złoża kruszywa oraz na prowadzenie eksploatacji kruszywa,
• Nadzór nad prowadzeniem nadzoru nad opłatami eksploatacyjnymi za wydobywanie kopalin, związanych z rekultywacją gruntów, ze sprzedażą gruntów gminnych osobom fizycznym,
• Realizacja zadań z zakresu Strategii Gminy, Planów Rozwoju Lokalnego i innych programów strategicznych,
• Kierowanie spraw dotyczących przetargów prowadzonych przez gminę zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych., inicjowanie inwestycji gminnych, koordynowanie ich realizacji
• Koordynowanie aktualizacji witryny Biuletynu Informacji Publicznej z zakresu działania Referatu,
• Rozpatrywanie skarg i wniosków z zakresu działania Referatu,
• Składanie okresowych sprawozdań,
• Realizacja zadań w zakresie spraw obronnych i obrony cywilnej zawartych w aktach prawnych, zarządzeniu Wojewody Podlaskiego oraz w regulaminie Urzędu Gminy Łomża na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny.

Wymagane dokumenty:
- życiorys (CV) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej,
- kwestionariusz osobowy,
- list motywacyjny,
- kserokopie dyplomów i innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i umiejętności (oryginały dokumentów do wglądu),
- kserokopie świadectw pracy,
- kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
- oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie i nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne,
- oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zmianami) w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora;
- zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku kierownika.
Mile widziane referencje z poprzednich miejsc pracy.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem:
"Kierownik Referatu”
Dokumenty aplikacyjne można składać osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Łomża,
lub przesłać na adres: Urząd Gminy Łomża, ul. Marii Curie Skłodowskiej 1A, 18-400 Łomża w terminie do dnia 21 marca 2008 roku.
Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Gminy, po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.
Informacja o wynikach konkursu będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Gminy Łomża.
Dodatkowe informacje:0-86 47 37 330.
Data powstania: poniedziałek, 3 mar 2008 15:37
Data opublikowania: poniedziałek, 3 mar 2008 15:39
Data edycji: wtorek, 4 mar 2008 10:06
Data przejścia do archiwum: wtorek, 28 kwi 2009 15:17
Opublikował(a): Admin
Zaakceptował(a): Admin
Artykuł był czytany: 9237 razy
Ilość edycji: 2