Urząd Gminy Łomża

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o konkursie

OGŁOSZENIE O KONKURSIE na stanowisko Dyrektora Zarządu Ekonomicznego Szkół w Łomży
Wójt Gminy Łomża ogłasza konkurs na stanowisko
Dyrektora Zarządu Ekonomicznego Szkół w Łomży

Osoba ubiegająca się o zatrudnienie musi spełniać następujące wymagania związane z zatrudnieniem na danym stanowisku:
1) niezbędne:
a) wykształcenie wyższe – prawnicze lub ekonomiczne, preferowane kierunkowe
b) posiadanie co najmniej 5 -letniego stażu pracy na stanowiskach kierowniczych w samorządzie
c) znajomość zasad zarządzania i funkcjonowania samorządowej jednostki organizacyjnej
d) znajomość ustaw: Kodeks pracy, o samorządzie gminnym, o finansach publicznych i prawa zamówień publicznych, Karty Nauczyciela, organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej,
e) umiejętność obsługi komputera (programów biurowych - edytorów tekstu i arkuszy kalkulacyjnych , obsługa poczty elektronicznej, umiejętność korzystania z zasobów internetowych),
f) nieposzlakowana opinia,
g) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na niniejszym stanowisku.
2) dodatkowe:
a) umiejętność zarządzania zespołem ludzkim,
b) posiadanie doświadczenia w zakresie pozyskiwania funduszy pozabudżetowych ,
c) umiejętność sprawnej organizacji pracy i skutecznego komunikowania się,
f) samodzielność, kreatywność i odpowiedzialność,
g) wysoki poziom kultury osobistej,
.
II. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku, na które przeprowadzany jest konkurs:

1) kierowanie działalnością jednostki oraz reprezentowanie go na zewnątrz,
2) sprawowanie nadzoru i odpowiedzialność za majątek jednostki,
3) właściwe gospodarowanie środkami określonymi w planie finansowym oraz ponoszenie odpowiedzialności za ich prawidłowe i zgodne z prawem wykorzystanie,
4) przeprowadzanie analiz wykorzystywania środków przydzielonych z budżetu Gminy i innych będących w dyspozycji jednostki,
5) tworzenie warunków do realizowania przez jednostkę zadań statutowych,
6) składanie Radzie Gminy corocznych sprawozdań z działalności oraz przedstawianie potrzeb w zakresie działalności jednostki, opracowywanie projektów, planów finansowych do budżetu Gminy,
7) wykonywanie uprawnień pracodawcy w stosunku do pracowników jednostki

III. Wymagane dokumenty:

1) życiorys (CV) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej,
2) kwestionariusz osobowy,
3) list motywacyjny,
5) kserokopie dyplomów i innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i umiejętności ( oryginały dokumentów do wglądu),
6) kserokopie świadectw pracy,
7) kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
8) oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie i nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne,
9) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zmianami) w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora;
10) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku dyrektora Mile widziane referencje z poprzednich miejsc pracy.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem:
"Dyrektor Zarządu”
Dokumenty aplikacyjne można składać osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Łomża,
lub przesłać na adres: Urząd Gminy Łomża, ul. Marii Curie Skłodowskiej 1A, 18-400 Łomża w terminie do dnia 15 stycznia 2008 roku.
Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Gminy, po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.
Informacja o wynikach konkursu będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Gminy Łomża .

Pliki do pobrania:
Data powstania: piątek, 21 gru 2007 12:20
Data opublikowania: piątek, 21 gru 2007 12:21
Data przejścia do archiwum: wtorek, 28 kwi 2009 10:16
Opublikował(a): Admin
Zaakceptował(a): Admin
Artykuł był czytany: 4593 razy