Urząd Gminy Łomża

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja dla kandydatów na ławników sądowych w wyborach uzupełniających na kadencję 2024-2027

Prezes Sądu Okręgowego w Łomży wystąpił do Rady Gminy Łomża o dokonanie uzupełnienia listy ławników na kadencję 2024-2027 do Sądu Rejonowego w Łomży w ilości 7 ławników do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy

Kandydatów na ławników mogą zgłaszać do dnia 15 grudnia 2023 r.: prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie Gminy Łomża.

Ławnikiem może być wybrany ten, kto:
• posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich
• jest nieskazitelnego charakteru
• ukończył 30 lat (na dzień wyboru)
• jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w Gminie Łomża co najmniej od roku
• nie przekroczył 70 lat (na dzień wyboru)
• jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika
• posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe
Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.

Ławnikami nie mogą natomiast być:
• osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze
• osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego
• funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń
• adwokaci i aplikanci adwokaccy
• radcy prawni i aplikanci radcowscy
• duchowni
• żołnierze w czynnej służbie wojskowej
• funkcjonariusze Służby Więziennej
• radni gminy, powiatu i województwa.
Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

Zgłoszenia kandydatów na ławnika dokonuje się na karcie zgłoszenia do której kandydat ma obowiązek dołączyć:
• informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby 
• oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe
• oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona
• zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz. U. z 2022 r., poz. 2527), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika.
Wszystkie ww. dokumenty powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia.
• dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego (art. 29 ustawy z dnia 6 sierpnia 2021 r. o dowodach osobistych - Dz. U. z 2022 r. poz. 671)

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji, które to dokumenty powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 3 miesiące przed dniem zgłoszenia.

Do zgłoszenia kandydata dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób, zawierającą imię (imiona), nazwisko, nr ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z 50 osób zgłaszających kandydata. Uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika jest pierwsza osoba, której nazwisko zostało umieszczone na liście.

Koszty opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego, aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi Skarb Państwa.

Koszt opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego oraz za zdjęcia ponosi kandydat na ławnika.

Rada Gminy Łomża będzie zasięgać informacji o kandydatach na ławników od Wojewódzkiego Komendanta Policji w Białymstoku.

Karty zgłoszenia kandydata na ławnika oraz wzory oświadczeń i listy osób popierających kandydata można odbierać w Urzędzie Gminy Łomża przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 1A w pok. Nr 18A. Dokumenty te dostępne są do pobrania również na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Łomża www.gminalomza.pl/bip.

Karty zgłoszenia kandydata na ławnika sądowego wraz ze wszystkimi niezbędnymi dokumentami przyjmowane będą w dni robocze w godzinach od 7:45 do 15:45 w Urzędzie gminy Łomża przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 1A w pok. Nr 18A.
Zgłoszenia kandydatów, które wpłyną do Rady Gminy Łomża po wyznaczonym terminie (tj. po 15 grudnia 2023 r.), a także zgłoszenia, które nie spełniają ww. wymagań formalnych pozostawia się bez dalszego biegu. Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne.

Kartę ze złożonymi dokumentami podmiot zgłaszający kandydata na ławnika lub kandydat, który nie został wybrany na ławnika odbiera w terminie 60 dni od dnia przeprowadzenia wyborów.

Informacje związane z wyborami ławników udzielane będą pod numerem tel.: 86 473 73 43.

Pliki do pobrania:
Data powstania: czwartek, 23 lis 2023 08:19
Data opublikowania: czwartek, 23 lis 2023 09:04
Opublikował(a): Admin
Zaakceptował(a): Admin
Artykuł był czytany: 509 razy