Urząd Gminy Łomża

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XIII/72/15 Rady Gminy Łomża z dnia 29 września 2015 r.

w sprawie wyboru ławników
Pliki do pobrania:
Data powstania: wtorek, 13 paź 2015 11:08
Data opublikowania: wtorek, 13 paź 2015 11:10
Opublikował(a): Admin
Zaakceptował(a): Admin
Artykuł był czytany: 5149 razy

Informacja o procedurze naboru ławników na kadencję 2016 - 2019 r.

Informuję, że w dniu 31 grudnia 2015 r. upływa kadencja ławników wybranych w 2011 r. W związku z powyższym, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 133) RADA GMINY ŁOMŻA jesienią bieżącego roku dokona wyboru ławników następnej kadencji na lata 2016 - 2019.

Zgodnie z pismem Prezesa Sądu Okręgowego w Łomży o rozpoznania spraw cywilnych, karnych, rodzinnych i nieletnich oraz z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych niezbędne jest wybranie ławników na kadencję 2016 - 2019 w następujących liczbach:

1. Dla potrzeb Sądu Okręgowego w Łomży – 10 ławników, w tym do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy – 0.
2. Dla potrzeb Sądu Rejonowego w Łomży – 5 ławników, w tym do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy – 3.
Termin zgłaszania upływa z dniem 30 czerwca 2015 r.
Poniżej przedstawiamy wymogi stawiane kandydatom na ławników zgodnie z nowym brzmieniem ustawy:
„Art. 158:
§ 1. Ławnikiem może być wybrany ten, kto:
1) posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
2) jest nieskazitelnego charakteru,
3) ukończył 30 lat,
4) jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku,
5) nie przekroczył 70 lat,
6) jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,
7) posiada co najmniej wykształcenie średnie.
§ 2. (uchylony)
§ 3. Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba
wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.
Art. 159:
§ 1. Ławnikami nie mogą być:
1) osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sadach oraz w prokuraturze,
2) osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sadowego,
3) funkcjonariusz policji oraz osoby zajmujące stanowiska związane e ściganiem przestępstw i wykroczeń,
4) adwokaci i aplikanci adwokaccy,
5) radcy prawni i aplikanci radcowscy,
6) duchowni,
7) żołnierze w czynnej służbie wojskowej,
8) funkcjonariusze Służby Więziennej,
9) radni gminy, powiatu i województwa.”
Art. 162
§ 1. Kandydatów na ławników mogą zgłaszać radom gmin prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru, w terminie do dnia 30 czerwca ostatniego roku kadencji.
§ 2. Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia dołącza się następujące dokumenty:
1) informacje z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby,
2) oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
3) oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,
4) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w rozumieniu przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika,
5) dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu
osobistego.
§ 3. Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczącej tej organizacji.
§ 4. Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata.
§ 5. Dokumenty wymienione w § 2 pkt 1 – 4 powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia, a dokumenty wymienione w § 3 nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia.
§ 6. Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście o której mowa w § 4.
§ 7. Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz opłata za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.
§ 8. Koszt opłaty za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi podmiot, którego dotyczy odpis lub zaświadczenie.”

Szczegółowych informacji w sprawie wyboru ławników udziela oraz przyjmuje zgłoszenia: Urząd Gminy Łomża - pok. 14 - w godz. 7.45 – 15.45 od poniedziałku do piątku - tel. 086 4737330
Druki zgłoszenia kandydata dostępne są w:
• na stronie BIP Urzędu Gminy Łomża: www.gminalomza.pl/bip
• Urząd Gminy Łomża, pokój nr 14

Zgłoszenia kandydatów, które nie spełniają wymogów określonych w ustawie i rozporządzeniu lub które wpłynęły do rady gminy po upływie terminu określonego w art. 162 § 1 ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych, pozostawia się bez biegu. Przywrócenie terminu zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne.

Wójt

Piotr Kłys

Pliki do pobrania:
Data powstania: piątek, 29 maj 2015 14:11
Data opublikowania: piątek, 29 maj 2015 14:23
Opublikował(a): Admin
Zaakceptował(a): Admin
Artykuł był czytany: 6016 razy