Urząd Gminy Łomża

Biuletyn Informacji Publicznej

Piotr Kłys

Wybrany w wyborach samorządowych w roku 2014 (II tura w dniu 30 listopada 2014 r.). Ślubowanie złożył na II sesji Rady Gminy Łomża VII kadencji w dniu 5 grudnia 2014 r.

Interesanci zgłaszający się w sprawach skarg i wniosków przyjmowani są przez Wójta w każdą środę, w godzinach 7:45 – 15:45 oraz innych dniach pracy Urzędu Gminy Łomża w miarę dysponowania wolnym czasem. Jeżeli środa jest dniem wolnym od pracy, przyjęcia interesantów odbywają się w kolejny powszedni dzień.

Do zadań Wójta, na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, należy:

Art. 30. 1. Wójt wykonuje uchwały rady gminy i zadania gminy określone przepisami prawa.
2. Do zadań wójta należy w szczególności:
1) przygotowywanie projektów uchwał rady gminy,
2) określanie sposobu wykonywania uchwał,
3) gospodarowanie mieniem komunalnym,
4) wykonywanie budżetu,
5) zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.
3. W realizacji zadań własnych gminy wójt podlega wyłącznie radzie gminy.

Art. 31. Wójt kieruje bieżącymi sprawami gminy oraz reprezentuje ją na zewnątrz.

Art. 33. 1. Wójt wykonuje zadania przy pomocy urzędu gminy.
2. Organizację i zasady funkcjonowania urzędu gminy określa regulamin organizacyjny, nadany przez wójta w drodze zarządzenia.
3. Kierownikiem urzędu jest wójt.
4. Wójt może powierzyć prowadzenie określonych spraw gminy w swoim imieniu zastępcy wójta lub sekretarzowi gminy.
5. Kierownik urzędu wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.

Zarządzenia Wójta

Oświadczenia majątkowe

Data powstania: piątek, 5 gru 2014 13:11
Data opublikowania: piątek, 5 gru 2014 13:13
Opublikował(a): Admin
Zaakceptował(a): Admin
Artykuł był czytany: 6933 razy