Urząd Gminy Łomża

Biuletyn Informacji Publicznej

Jacek Albin Nowakowski

Wybrany w wyborach samorządowych w roku 2010 (II tura w dniu 5 grudnia 2010 r.). Ślubowanie złożył na II sesji Rady Gminy Łomża VI kadencji w dniu 10 grudnia 2010 r.
Obywatele zgłaszający się w sprawach skarg i wniosków przyjmowani są przez Wójta w każdą środę, godzinach 7:45 – 16:30 oraz innych dniach pracy Urzędu Gminy Łomża w miarę dysponowania wolnym czasem. Jeżeli środa jest dniem wolnym od pracy, przyjęcia interesantów odbywają się w kolejny powszedni dzień.

Do zadań Wójta, na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, należy:

Art. 30. 1. Wójt wykonuje uchwały rady gminy i zadania gminy określone przepisami prawa.
2. Do zadań wójta należy w szczególności:
1) przygotowywanie projektów uchwał rady gminy,
2) określanie sposobu wykonywania uchwał,
3) gospodarowanie mieniem komunalnym,
4) wykonywanie budżetu,
5) zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.
3. W realizacji zadań własnych gminy wójt podlega wyłącznie radzie gminy.

Art. 31. Wójt kieruje bieżącymi sprawami gminy oraz reprezentuje ją na zewnątrz.

Art. 33. 1. Wójt wykonuje zadania przy pomocy urzędu gminy.
2. Organizację i zasady funkcjonowania urzędu gminy określa regulamin organizacyjny, nadany przez wójta w drodze zarządzenia.
3. Kierownikiem urzędu jest wójt.
4. Wójt może powierzyć prowadzenie określonych spraw gminy w swoim imieniu zastępcy wójta lub sekretarzowi gminy.
5. Kierownik urzędu wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.
Data powstania: czwartek, 19 maj 2011 12:40
Data opublikowania: czwartek, 19 maj 2011 12:53
Opublikował(a): Admin
Zaakceptował(a): Admin
Artykuł był czytany: 7758 razy