Urząd Gminy Łomża

Biuletyn Informacji Publicznej

Adresy punktów zbierania folii, sznurka oraz opon, powstających w gospdoarstwach rolnych

poniedziałek, 25 lis 2019 11:18
Podstawa prawna publikacji informacji art. 3 ust. 2 pkt. 9 lit. f ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Łomża

czwartek, 4 sie 2016 13:51

Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Łomża

czwartek, 4 sie 2016 13:39

Poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania

czwartek, 4 sie 2016 11:31

Analiza stanu gospodarki odpadmi komunalnymi

środa, 8 kwi 2015 14:30

Miejsce zagospodarowania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, bioodpadów stanowiących odpady komunalne oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania

czwartek, 30 sty 2014 13:25

Podmioty mające zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych, ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, schronisk, grzebowisk i spalarni na terenie Gminy Łomża

piątek, 8 mar 2013 15:24