Urząd Gminy Łomża

Biuletyn Informacji Publicznej

ZARZĄDZENIE NR 108/04 WÓJTA GMINY ŁOMŻA

z dnia: z dnia 29 listopada 2004 r.
w sprawie: w sprawie zmiany Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych tworzonego w Urzędzie Gminy Łomża.

Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz.U. z 1996 r. Nr 70, poz.335. z późn. zm.) zarządzam, co następuje:


§ 1

W Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń socjalnych tworzonego w Urzędzie Gminy Łomża stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 53/03 Wójta Gminy Łomża z dnia 17 grudnia 2003 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 4 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

Finansowanie:
1) zakupu upominków okolicznościowych z tytułu odejścia pracownika na emeryturę lub rentę;
2) zakupu wieńców lub nekrologów z powodu śmierci rodziców, współmałżonka i dzieci pracownika lub byłego pracownika – emeryta bądź rencisty;
3) pomocy świąteczno-noworocznej dla pracowników w wysokości:
a) 300 zł brutto dla osób o dochodach kwalifikujących do pobierania zasiłku rodzinnego w myśl właściwych przepisów;
b) 100 zł brutto dla emerytów i rencistów (byłych pracowników Urzędu Gminy);
c) 280 zł brutto dla osób nie wymienionych w pkt. 3 lit. a i b.
4) realizacja pomocy, o której mowa w pkt. 3 następuje poprzez wypłatę pracownikowi należnej kwoty.

§ 2

Zmiana Regulaminu wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia podania treści zmiany Regulaminu do wiadomości pracowników w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 3

Zmiana Regulaminu została uzgodniona w dniu 29 listopada 2004 r. z Panią Krystyną Jastrzebską reprezentantem pracowników.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

Kazimierz Dąbkowski
Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 7 sty 2005 09:44
Opublikował(a): Admin
Zaakceptował(a): Admin
Artykuł był czytany: 2128 razy