Urząd Gminy Łomża

Biuletyn Informacji Publicznej

ZARZĄDZENIE Nr 101/04 WÓJTA GMINY ŁOMŻA

z dnia: z dnia 22 października 2004 r.
w sprawie: w sprawie zmiany Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych tworzonego w Urzędzie Gminy Łomża.


Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 1994 roku o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. Z 1996 r. Nr 70 , poz. 335 z późn. zm.) zarządzam co następuje :


§ 1

W Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych tworzonego w Urzędzie Gminy łomża stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 53/03 Wójta Gminy Łomża z dnia 12 grudnia 2003 r. wprowadza się następujące zmiany :
1) w § 4 ust. 3 w miejsce wyrazu „życiowej” wpisuje się wyraz „ materialnej”,
2) § 4 ust. 4 otrzymuje brzmienie :
„Zapomogi pieniężne bezzwrotne przyznawane osobom uprawnionym w
przypadkach losowych”,
3) w § 4 ust. 6 lit. b po wyrazie „pracowników” dodaje się wyrazy „oraz byłych pracowników - emerytów i rencistów”,
4) § 9 pkt 4 otrzymuje brzmienie :
„Wysokość dopłaty nie może być większa niż 110% aktualnego minimalnego
wynagrodzenia pracowników zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 października
2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace (Dz. U. Nr 200,poz. 1679 z póżn.
zm.) „
4) w § 9 dodaje się pkt 5 w brzmieniu :
„ ustala się zasady przyznawania pomocy rzeczowej osobom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej (§4 ust. 3 Regulaminu) w wysokościach określonych w niniejszej tabeli.
Dochód na osobę w rodzinie według kryteriów jak do zasiłku rodzinnego. Wartość pomocy rzeczowej .
Dochód ustawowy od 50% do 100%
przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za rok poprzedni.
Dochód ustawowy + 100 zł. od 20 % do 80%
przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za rok poprzedni.
Dochód ustawowy + 200 zł. od 10% do 60%
przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za rok poprzedni.
Dochód ustawowy + 400 zł. od 5% do 40%
przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za rok poprzedni


§2
Zmiana Regulaminu wchodzi w życie po upływie 14 dni od podania treści zmiany Regulaminu do wiadomości pracowników w sposób zwyczajowo przyjęty.
§3
Zmiana Regulaminu została uzgodniona w dniu 22 października 2004 r. z Krystyną Jastrzębską reprezentantem pracowników .
§4
Zarządzenie wchodzi z dniem podpisania.


Wójt Gminy

Kazimierz Dąbkowski

Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 1 gru 2004 08:39
Opublikował(a): Admin
Zaakceptował(a): Admin
Artykuł był czytany: 2056 razy