Urząd Gminy Łomża

Biuletyn Informacji Publicznej

ZARZĄDZENIE NR 102/04 WÓJTA GMINY ŁOMŻA

z dnia: z dnia 22 października 2004 r.
w sprawie: w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej stanowiącej mienie komunalne.

Na podstawie art. 11 i 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543 z pózn. zm.) oraz art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, nr 162, poz. 1568) i Uchwały nr XIV/73/2000 z dnia 25 lutego 2000 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata zmienionej uchwałą Nr VI/36/03 z dnia 29 kwietnia 2003 r.
z a r z ą d z a m , co następuje:


§ 1

Przeznaczam do sprzedaży działkę położoną w miejscowości Pniewo, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka o numerze 429/6 o powierzchni 0,60 ha, posiadającą urządzoną Księgę Wieczystą Nr KW 45.861 stanowiącą własność Gminy Łomża.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Wójt Gminy

Kazimierz Dąbkowski
Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 5 lis 2004 09:50
Opublikował(a): Admin
Zaakceptował(a): Admin
Artykuł był czytany: 1924 razy