Urząd Gminy Łomża

Biuletyn Informacji Publicznej

ZARZĄDZENIE NR 99/04 WÓJTA GMINY ŁOMŻA

z dnia: 22 października 2004 r.
w sprawie: zarządzenia wyboru sołtysa wsi Jednaczewo.
Na podstawie § 19 statutu sołectwa Jednaczewo stanowiącego załącznik Nr 13 do Uchwały Nr XV/90/96 Rady Gminy Łomża z dnia 12 kwietnia 1996 r. w sprawie nadania statutów sołectwom zmienionego uchwałą Nr III/12/98 Rady Gminy Łomża z dnia 19 grudnia 1998 r. zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Zarządza się wybory sołectwa Jednaczewo na dzień 4.11.2004./czwartek/ godz. 1900
2. Zebranie odbędzie się w świetlicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Jednaczewie.

I termin zebrania godz. 1900, zaś w przypadku braku obowiązującej frekwencji tj. 1/5 stałych mieszkańców zostanie przeprowadzony II termin zebrania w tym samym dniu godzinę później bez względu na liczbę osób uczestniczących w zebraniu.

§ 2

Proponuje się następujący porządek dzienny zebrania:
1. Otwarcie zebrania.
2. Przyjęcie porządku dziennego zebrania.
3. Rezygnacja sołtysa z piastowanej funkcji sołtysa.
4. Powołanie Komisji Skrutacyjnej.
5. Wybór sołtysa.
6. Wolne wnioski.

§ 3

Wójt zawiadamia mieszkańców o zwołaniu zebrania wiejskiego przez rozplakatowanie obwieszczeń.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Wójt Gminy Łomża

Kazimierz Dąbkowski
Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 25 paź 2004 10:52
Opublikował(a): Admin
Zaakceptował(a): Admin
Artykuł był czytany: 2106 razy