Urząd Gminy Łomża

Biuletyn Informacji Publicznej

ZARZĄDZENIE NR 87/04 WÓJTA GMINY ŁOMŻA

z dnia: 14 lipca 2004 r.
w sprawie: Regulamin Pracy Komisji Konkursowej
1. Do zadań Komisji należy:
l/ decyzja o dopuszczeniu kandydata do konkursu po uprzednim stwierdzeniu wymaganych kryteriów doboru, na podstawie przedstawionych przez niego dokumentów,
2/ przeprowadzenie postępowania konkursowego.

2. Pracami Komisji Konkursowej kieruje Przewodniczący.

3. Konkurs może być przeprowadzony, a jego wyniki są ważne, jeżeli w posiedzeniu Komisji uczestniczy nie mniej niż 7 jej członków.

4. Komisja winna rozpocząć swoją pracę nie wcześniej niż w ciągu 7 dni i nie później niż 14 dni po upływie terminu składania zgłoszeń do konkursu .

5. Konkurs przebiega w dwóch etapach:
1/ etap I:
a/ sprawdzenie warunków formalnych
b/ ocena merytoryczna złożonej oferty
2/ etap II:
a/ rozmowa z kandydatami
b/ wysłuchanie propozycji odnośnie kierowania szkołą
c/ wysłuchanie informacji o dotychczasowych osiągnięciach kandydatów
d/ dokonanie oceny.

6. W przypadku sprzeciwu przynajmniej jednego członka Komisji o dopuszczeniu kandydata do drugiego etapu konkursu decyduje głosowanie tajne.

7. Jeżeli po głosowaniu tajnym Komisja odmawia dopuszczenia kandydata do drugiego etapu Konkursu, ze względu na nie spełnianie przez niego kryteriów określonych w ogłoszeniu, ma on prawo w terminie 3 dni od daty powiadomienia go o tym fakcie, zwrócić się na piśmie do Wójta Gminy Łomża o rozstrzygnięcie zasadności odmowy. Rozstrzygnięcie Wójta Gminy jest ostateczne.

8. Jeżeli nie dopuszczony kandydat do udziału w Konkursie zgłosi zapowiedź sprzeciwu to następny etap konkursu nie może odbyć się wcześniej niż po rozstrzygnięciu przez Wójta Gminy wszystkich zastrzeżeń i po upływie 7 dni od daty rozstrzygnięcia.

9. Po zakończeniu rozmów z kandydatami Przewodniczący Komisji zarządza głosowanie tylko w obecności członków Komisji.

10.Głosowanie jest tajne.

11 .Każdy członek Komisji dysponuje jednym głosem.

12. Konkurs uważa się za rozstrzygnięty, jeżeli l z kandydatów uzyska w głosowaniu tajnym ponad 50% ważnych głosów obecnych członków Komisji Konkursowej.

13. Jeżeli dwóch kandydatów otrzyma po 50% głosów, to o wyborze jednego z nich na stanowisko dyrektora szkoły decyduje Wójt Gminy jako organ powierzający funkcję dyrektorowi.

14. Jeżeli pierwsze głosowanie nie przyniesie rozstrzygnięcia to do drugiego głosowania przechodzą kandydaci, którzy w pierwszej turze głosowania uzyskali największą liczbę głosów.

15. Postępowanie konkursowe będzie powtórzone jeśli żaden kandydat nie uzyska ponad 50% głosów ważnych. Wtedy Wójt Gminy Łomża niezwłocznie ogłasza nowy termin konkursu.

16. Z prac Komisji Konkursowej i głosowania sporządza się protokół, który następnie wraz z całą dokumentacją i końcowymi wynikami konkursu, Komisja przedstawia Wójtowi Gminy do zatwierdzenia.


Wójt Gminy Łomża

Kazimerz Dąbkowski
Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 26 lip 2004 14:16
Opublikował(a): Admin
Zaakceptował(a): Admin
Artykuł był czytany: 2004 razy