Urząd Gminy Łomża

Biuletyn Informacji Publicznej

ZARZĄDZENIE NR 78/04 WÓJTA GMINY ŁOMŻA

z dnia: z dnia 19 kwietnia 2004 r.
w sprawie: w sprawie zmian w Regulaminie Pracy.

Na podstawie art. 1042 § 2 Kodeksu Pracy / Dz.U. z 1998 r.nr 21, poz. 94
z późn. zm./ zarządzam, co następuje :§ 1

W Regulaminie Pracy Urzędu Gminy Łomża stanowiącym załącznik do Zarządzenia
Nr 22/03 Wójta Gminy Łomża z dnia 29 maja 2003 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 5 dodaje się pkt. 14 i 15 w brzmieniu:
14) pracownik ma obowiązek stosować się do zarządzeń zakazujących lub
ograniczających palenie tytoniu,
15) na terenie Urzędu pracownicy mogą palić tytoń tylko w dozwolonych miejscach
do tego wyznaczonych,

2) w § 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
Czas pracy pracowników samorządowych wynosi 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym 4 miesięcznym okresie rozliczeniowym,

2) w § 9 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:
Pora nocna obejmuje 8 godzin miedzy godzinami 21.00 a 7.00.

3) w § 11 dotychczasowe brzmienie otrzymuje oznaczenie ust. 1, dodaje się ust.2
w brzmieniu:
2. Pracownikowi za pracę wykonywaną w dniu wolnym od pracy wynikającym
z rozkładu czasu pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy, przysługuje
w zamian inny dzień wolny od pracy udzielony pracownikowi do końca okresu
rozliczeniowego w terminie z nim uzgodnionym,
4) w § 12 w pkt 6 skreśla się literę a oraz dodaje się pkt 8 – 13 w brzmieniu:
8) organizować proces pracy w sposób zapewniający zmniejszenie uciążliwości pracy, zwłaszcza pracy monotonnej i pracy w ustalonym z góry tempie,
9) przeciwdziałać dyskryminacji w zatrudnieniu w szczególności ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, a także ze względu na zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony albo w pełnym lub niepełnym wymiarze czas pracy,
10) przeciwdziałać mobbingowi tj. działaniom lub zachowaniom dotyczącym

pracownika lub skierowanych przeciwko pracownikom polegającym na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika, wywołującym u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodującym lub mającym na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu pracowników,
11) udostępniać pracownikom przepisy dotyczące równego traktowania w formie
pisemnej informacji bądź poprzez ich dostępność u pracownika prowadzącego
sprawy osobowe pracowników,
12) informować na tablicy ogłoszeń o możliwościach zatrudnienia w pełnym lub
niepełnym czasie pracy, a pracowników zatrudnionych na czas określony o
wolnych miejscach pracy,
13) poinformować pracownika o ryzyku zawodowym, które wiąże się z
wykonywaną pracą oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniem związanym z pracą.

5) § 13 otrzymuje brzmienie:
Pracownik ma prawo do corocznego, płatnego nieprzerwanego urlopu
wypoczynkowego. Wymiar i zasady przyznawania urlopów wypoczynkowych
określa Kodeks pracy.

6) w § 19 ust. 4 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
pracownikom socjalnym - Ośrodka Pomocy Społecznej przysługuje:
- kurtka ocieplana - okres użytkowania 3 okresy zimowe,
- trzewiki lub półbuty - okres użytkowania 2 lata,
- płaszcz przeciwdeszczowy - okres użytkowania 3 lata,
- rękawice gumowe - do zużycia ,
- teczka skóropodobna ( + kierownik) - do zużycia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Wójt Gminy

Kazimierz DąbkowskiData dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 20 kwi 2004 14:49
Opublikował(a): Admin
Zaakceptował(a): Admin
Artykuł był czytany: 1951 razy