Urząd Gminy Łomża

Biuletyn Informacji Publicznej

ZARZĄDZENIE NR 69/04 WÓJTA GMINY ŁOMŻA

z dnia: z dnia 5 lutego 2004 r.
w sprawie: w sprawie powołania pełnomocnika Wójta Gminy do spraw rozwiązywania problemów alkoholowych.
Na podstawie art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r.
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1231, Nr 167, poz. 1372, z 2003 r. Nr 80, poz. 719, Nr 122, poz. 1143) oraz uchwały Nr XIV/69/04 Rady Gminy Łomża z dnia 14 stycznia 2004 r. w sprawie zatwierdzenia Programu profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Łomża na 2004 rok, zarządzam, co następuje:


§ 1

Do realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych powołuję pełnomocnika Wójta do spraw rozwiązywania problemów alkoholowych w osobie Pani Barbary Modzelewskiej.


§ 2

Pełnomocnikowi do spraw rozwiązywania problemów alkoholowych powierza się następujące zadania:

1. Tworzenie i wzmacnianie lokalnej koalicji na rzecz trzeźwości, szukanie poparcia dla działań na rzecz zmniejszania rozmiarów problemów alkoholowych .
2. Przeprowadzanie analizy problemów alkoholowych i stanu zasobów
w dziedzinie ich rozwiązywania na terenie gminy.
3. Przygotowanie wspólnie z gminna komisją i przedkładanie Wójtowi gminy:
1) projektu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych,
2) projektu preliminarza na jego wykonanie,
3) sprawozdania z jego realizacji.
4. Ogłaszanie i prowadzenie konkursu ofert na wykonanie poszczególnych
zadań w ramach gminnego programu.
5. Bieżąca koordynacja zadań wynikających z gminnego programu.


6. Współpraca z instytucjami i organizacjami działającymi w sferze
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
7. Udział w naradach i szkoleniach organizowanych przez pełnomocnika
wojewody.
8. Wdrażanie i propagowanie na terenie gminy ogólnopolskich i
regionalnych kampanii edukacyjnych.
9. Udział w posiedzeniach gminnych komisji.


§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Wójt Gminy

Kazimierz Dąbkowski
Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 1 mar 2004 13:03
Opublikował(a): Admin
Zaakceptował(a): Admin
Artykuł był czytany: 1931 razy