Urząd Gminy Łomża

Biuletyn Informacji Publicznej

ZARZĄDZENIE NR 64/04 WÓJTA GMINY ŁOMŻA

z dnia: z dnia 19 stycznia 2004 r.
w sprawie: w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniach dla członków jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie gminy Łomża.Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 14 i art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568) oraz art. 28 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. Nr 81, poz. 351 z późn. zm.) z a r z ą d z a m, co następuje:


§ 1

Członek Ochotniczej Straży Pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną otrzymuje ekwiwalent pieniężny.

§ 2

Ekwiwalent, o którym mowa w § 1 jest wypłacany z budżetu gminy w wysokości 7,00 zł (słownie: siedem złotych) za każdą godzinę udziału w działaniu ratowniczym lub szkoleniu ratowniczym.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

Kazimierz Dąbkowski

Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 26 lut 2004 15:05
Opublikował(a): Admin
Zaakceptował(a): Admin
Artykuł był czytany: 1955 razy