Urząd Gminy Łomża

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie Wójta Gminy Łomża

w sprawie przystąpienia do planu ogólnego gminy Łomża

Łomża, 19 czerwca 2024 r.

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY ŁOMŻA

 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego gminy Łomża

 

Na podstawie art. 13i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r., poz. 977 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Łomża Uchwały Nr II/18/24 z dnia 22 maja 2024 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego Gminy Łomża.

Jednocześnie stosownie do art. 39 ust. 1 w związku z art. 46 ust. 1 pkt 1, art. 51 ust. 1 oraz art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 ze zm.) zawiadamiam o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji projektu planu ogólnego, obejmującej w szczególności sporządzenie prognozy oddziaływania na środowisko.

Dokumentacja sprawy znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: https://gminalomza.pl/bip/ oraz w Urzędzie Gminy Łomża,  ul. Marii Skłodowskiej-Curie 1a
18-400 Łomża i można się z nią zapoznać w godzinach pracy Urzędu.

Zainteresowani mogą składać wnioski do ww. projektu planu ogólnego oraz w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w nieprzekraczalnym terminie do dnia 02 sierpnia 2024 r. Wnioski należy składać na piśmie: osobiście w Urzędzie Gminy Łomża, pocztą na adres: ul. ul. Marii Skłodowskiej-Curie 1a, 18-400 Łomża, ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy Łomża (w pokoju nr 1 i 2), za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2024 roku, poz. 422 ze zm.) na adres: sekretariat@gminalomza.pl lub na Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Urzędu Gminy Łomża (adres: /mb6e87fn0m/skrytka).

Wniosek do projektu planu ogólnego należy złożyć na formularzu stanowiącym załącznik do rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z 13 listopada 2023 r. w sprawie wzoru formularza pisma dotyczącego aktu planowania przestrzennego (Dz. U. poz. 2509) dostępnym do pobrania na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Łomża w zakładce: Plan ogólny gminy Łomża, pod adresem: https://gminalomza.pl/bip/. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Łomża.

 

Wójt Gminy Łomża

 

Klauzula informacyjna:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Łomża z siedzibą: ul. Marii Skłodowskiej Curie la, 18-400 Łomża.
 2. Kontakt do Inspektora ochrony danych: iod@gminalomza.pl lub listownie na adres: Inspektor ochrony danych: ul. Marii Skłodowskiej Curie la, 18-400 Łomża.
 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań publicznych określonych przepisami prawa tj. sporządzenia planu ogólnego gminy i będą udostępniane podmiotowi odpowiedzialnemu za wykonanie ww. zadania publicznego.
 4. Dane osobowe przechowywane będą do czasu realizacji obowiązku wynikającego z przepisów prawa ustawowego lub prawa miejscowego lub do czasu realizacji określonego zadania/projektu.
 5. Klient ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego obecnie do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Klienta narusza przepisy ochronnych danych osobowych.
 6. Podawanie danych osobowych w zakresie wymaganym obowiązującymi przepisami prawa jest obowiązkowe. W pozostałych przypadkach podawanie danych osobowych ma charakter dobrowolny.
 7. Administrator nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 8. Celem przetwarzania danych jest: przygotowanie do sporządzenia planu ogólnego Gminy Łomża. Podstawą przetwarzania jest:
 9. a) art. 6 ust. 1 lit. c RODO - jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego,

oraz w szczególności:

 1. b) 13i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r., poz. 977 ze zm.).
 2. Prawa osób, których dane dotyczą: Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu:
 3. a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 4. b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 5. c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
 6. d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 7. e) prawo do przenoszenia danych;
 8. f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 9. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
 10. a) Podanie przez Panią/Pana danych jest obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości realizacji usługi/zadania.
 11. b) W przypadku umowy podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne w celu jej zawarcia.
 12. c) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

 

Pliki do pobrania:
Data powstania: środa, 19 cze 2024 09:34
Data opublikowania: środa, 19 cze 2024 09:43
Opublikował(a): Grażyna Paluszkiewicz
Zaakceptował(a): Marcin Tabędzki
Artykuł był czytany: 181 razy