Urząd Gminy Łomża

Biuletyn Informacji Publicznej

Raport z dnia 23 listopada 2023 r. z konsultacji społecznych dotyczących projektu Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Łomży

Raport z dnia 23 listopada 2023 r.

z konsultacji społecznych dotyczących projektu Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Łomży

 

1. Przedmiot konsultacji: „Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Łomży”.

2. Podstawa prawna przeprowadzenia konsultacji:

1) 5a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.  z  2023 r.  poz. 40, z późn. zm.);

2) Uchwała Nr XXXI/197/17 Rady Gminy Łomża z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad
i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Łomża.

3. Cel konsultacji: uzyskanie opinii, wniosków i uwag na temat projektu Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Łomży.

4. Termin konsultacji: od 02 listopada 2023 roku do 22 listopada 2023 roku.

5. Wydział, któremu Wójt Gminy Łomża powierzył przeprowadzenie konsultacji: Wydział Rozwoju.

6. Forma przeprowadzenia konsultacji:

Wszyscy upoważnieni do konsultacji mogli nadsyłać/dostarczać wnioski i uwagi do projektu Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Łomży na formularzu konsultacyjnym stanowiącym załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 392/23 Wójta Gminy Łomża z dnia 20 października 2023 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Łomży pocztą/osobiście na adres Urzędu Gminy Łomża, ul. Marii Skłodowskiej Curie 1a, 18-400 Łomża – sekretariat lub w formie skanu wypełnionego formularza przesłanego drogą elektroniczną na adres mailowy: sekretariat@gminalomza.pl .

7. Informacja o sposobie promowania konsultacji:

Akcja informacyjna odbywała się za pomocą publikacji informacji dotyczących konsultacji w: Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Łomża, na stronie internetowej www.gminalomza.pl, portalu społecznościowym Facebook pod adresem: https://www.facebook.com/gminalomza oraz poprzez wyłożenie  do publicznego wglądu w siedzibie Urzędu Gminy Łomża pokój nr 202 projektu Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Łomży, Formularzy do zgłaszania uwag do w/w projektu Strategii oraz w/w Zarządzenia Wójta Gminy Łomża. Akcja informacyjna trwała od 31 października 2023 r. do 22 listopada 2023 roku.

8. Informacja o sposobie publikacji ogłoszenia:

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych opublikowane było w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Łomża, na stronie internetowej www.gminalomza.pl oraz wyłożenie do publicznego wglądu w siedzibie Urzędu Gminy Łomża pokój nr 202.

9. Liczba uczestników konsultacji: w toku konsultacji społecznych żadna osoba nie złożyła opinii, wniosków i uwag w sprawie przedmiotowej konsultacji.

10. Ustosunkowanie się do zgłoszonych uwag wraz z uzasadnieniem: nie dotyczy.

 

Wójt

mgr Piotr Kłys

Data powstania: wtorek, 28 lis 2023 14:49
Data opublikowania: wtorek, 28 lis 2023 15:01
Opublikował(a): Kamil Chełstowski
Zaakceptował(a): Admin
Artykuł był czytany: 124 razy