Urząd Gminy Łomża

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie WGP.6220.14.2022.BW

                                                                                                Łomża, 20 września 2022r.

 

WGP.6220.14.2022.BW                                                                                                   

 

OBWIESZCZENIE – ZAWIADOMIENIE

o zebraniu pełnego materiału dowodowego.

 

Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2021r., poz. 735 z późn. zm.) informuje się, iż został zebrany materiał niezbędny do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na „Budowie studni głębinowej SW-2A w ramach przebudowy stacji uzdatniania wody w miejscowości Nowe Kupiski, gmina Łomża”. Przedsięwzięcie realizowane będzie na działce o nr ewid. 684 obręb Nowe Kupiski, gmina Łomża powiat łomżyński województwo podlaskie. 

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. – o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2021r. poz. 2373) oraz art. 49 Kodeks postępowania administracyjnego – niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Łomża www.gminalomza.pl/bip oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń: w siedzibie Urzędu Gminy Łomża, ul. Marii Skłodowskiej Curie 1a, 18-400 Łomża, w m. Nowe Kupiski.

W związku z powyższym w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego pisma może Pan/Pani wypowiedzieć się, co do zabranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań,
w przeciwnym razie zostanie wydana decyzja na podstawie zgromadzonego materiału (Urząd Gminy Łomża, ul. Marii Skłodowskiej Curie 1a, 18-400 Łomża, pokój nr 17 w godzinach 7:45 – 15:45).

Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego zawiadomienia.

 

 

 

 

Pliki do pobrania:
Data powstania: wtorek, 20 wrz 2022 08:25
Data opublikowania: wtorek, 20 wrz 2022 09:25
Data przejścia do archiwum: środa, 5 paź 2022 08:32
Opublikował(a): Bartosz Wiktorzak
Zaakceptował(a): Marcin Tabędzki
Artykuł był czytany: 215 razy