Urząd Gminy Łomża

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w Gminie Łomża w 2022 roku.

ZARZĄDZENIE Nr 287/22 WÓJTA GMINY ŁOMŻA z dnia 05 lipca 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w Gminie Łomża w 2022 roku.

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XXIX/236/21 Rady Gminy Łomża z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie Programu Współpracy Gminy Łomża z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022 zarządzam, co następuje:

§ 1. Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Łomża z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2022 roku.

§ 2. Treść ogłoszenia stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3. Treść Regulaminu stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

 § 4. Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie:

1) w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Łomża, 
2) na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Łomża, 
3) na stronie internetowej Gminy Łomża (www.gminalomza.pl).

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

      Wójt

mgr Piotr Kłys

     

 

Pliki do pobrania:
Data powstania: wtorek, 5 lip 2022 15:33
Data opublikowania: wtorek, 5 lip 2022 16:20
Data przejścia do archiwum: czwartek, 28 lip 2022 11:15
Opublikował(a): Katarzyna Jastrzębska
Zaakceptował(a): Katarzyna Jastrzębska
Artykuł był czytany: 446 razy