Urząd Gminy Łomża

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie Wójta Gminy Łomża

Łomża, 12 maja 2022 r.
WGP.6733.16.2022.GP
 
OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Łomża
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
 
Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r., poz. 503) zawiadamiam, że w dniu 12 maja 2022 r. Wójt Gminy Łomża wydał decyzję nr WGP.6733.16.2022.GP o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego w związku z planowaną budową sieci wodociągowej, przewidzianą do realizacji na terenie obejmującym dz. nr 236/3 i część dz. nr 230, obręb Stara Łomża nad Rzeką, gm. Łomża.
Odwołania od decyzji można wnieść w terminie 14 dni od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości. Upływ 14 dni, w ciągu których obwieszczenie było dostępne publicznie, powoduje, że czynność doręczenia niniejszego zawiadomienia uważa się za dokonaną ze skutkiem prawnym.
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie
na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Łomża www.gminalomza.pl/bip oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń: w siedzibie Urzędu Gminy Łomża ul. Marii Skłodowskiej Curie 1a, 18-400 Łomża oraz we wsi Stara Łomża nad Rzeką, gm. Łomża.
 
Wójt
 
mgr Piotr Kłys
Pliki do pobrania:
Data powstania: czwartek, 12 maj 2022 14:07
Data opublikowania: czwartek, 12 maj 2022 12:15
Data przejścia do archiwum: piątek, 27 maj 2022 09:39
Opublikował(a): Grażyna Paluszkiewicz
Zaakceptował(a): Grażyna Paluszkiewicz
Artykuł był czytany: 53 razy