Urząd Gminy Łomża

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE WGP.6602.3.2022.BW

Obwieszczenie o konsultacjach społecznych projektu

WGP.6602.3.2022.BW

 

OBWIESZCZENIE
o konsultacjach społecznych projektu

Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Łomża na lata 2022-2030

wraz z

Prognozą oddziaływania na środowisko dla Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Łomża

na lata 2022-2030

Na podstawie art. 39 ust. 1 w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2021 poz. 2373 ze zm.),

Wójt Gminy Łomża
podaje do publicznej wiadomości informację
o możliwości zapoznania się z:

 

Projektem Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Łomża na lata 2022-2030 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko dla Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Łomża

na lata 2022-2030”.

Projekt tego Programu wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko jest wyłożony
do publicznego wglądu w Urzędzie Gminy Łomża, ul. Marii Skłodowskiej Curie 1a, 18-400 Łomża,
pokój nr 17, jest dostępny w godzinach pracy urzędu (od poniedziałku do piątku,
w godzinach 7:45 do 15:45, tel. 86 2185263 wew. 331). Ponadto został podany do publicznej wiadomości na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Łomża -
https://www.gminalomza.pl/bip/. Zainteresowani mają możliwość zapoznania się z projektem tego dokumentu oraz składania uwag i wniosków.

Uwagi i wnioski można składać w terminie 21  dni,

  • w formie pisemnej na adres: Urząd Gminy Łomża, ul. Marii Skłodowskiej Curie 1a, 18-400 Łomża,
  • ustnie do protokołu,
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: sekretariat@gminalomza.pl bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 roku o podpisie elektronicznym.

Zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2021 poz. 2373 ze zm.), uwagi lub wnioski złożone po upływie terminu pozostawia się bez rozpatrzenia. Uwagi i wnioski powinny zawierać nazwisko i imię/nazwę i adres wnioskodawcy oraz przedmiot uwagi/wniosku. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Łomża.

 

Pliki do pobrania:
Data powstania: wtorek, 10 maj 2022 12:03
Data opublikowania: wtorek, 10 maj 2022 12:10
Data przejścia do archiwum: środa, 1 cze 2022 10:14
Opublikował(a): Bartosz Wiktorzak
Zaakceptował(a): Marcin Tabędzki
Artykuł był czytany: 60 razy