Urząd Gminy Łomża

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie Wójta Gminy Łomża

Łomża, 05 maja 2022 r.

WGP.6730.344.2021.GP

 

OBWIESZCZENIE

 

Wójt Gminy Łomża, działając na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 2373 z późn. zm.) zawiadamia, że w dniu 05 maja 2022 r. wydana została decyzja nr WGP.6730.344.2021.GP o ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1MWp wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną tj. montażem urządzeń do przetwarzania energii, budowie doziemnych instalacji elektrycznych, kontenerowej stacji transformatorowej i rozdzielnic elektrycznych wraz z zabezpieczeniami na części dz. ew. nr 849/3 obręb Nowe Kupiski, gmina Łomża. Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz dokumentacją sprawy w godzinach pracy Urzędu Gminy Łomża, Wydział Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska, ul. Marii Skłodowskiej Curie 1a, 18-400 Łomża, pokój nr 2.

Jednocześnie informuję, że dnia 05 maja 2022 r. na stronie internetowej www.gminalomza.pl/bip, pod niniejszym obwieszczeniem, została udostępniona treść tej decyzji.

 

       Wójt

 mgr Piotr Kłys

 

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie na:
- stronie internetowa www.gminalomza.pl/bip

- tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Łomża

- tablicy ogłoszeń wsi Nowe Kupiski

Pliki do pobrania:
Data powstania: czwartek, 5 maj 2022 10:36
Data opublikowania: czwartek, 5 maj 2022 11:02
Data przejścia do archiwum: piątek, 20 maj 2022 14:45
Opublikował(a): Grażyna Paluszkiewicz
Zaakceptował(a): Marcin Tabędzki
Artykuł był czytany: 54 razy