Urząd Gminy Łomża

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie Wójta Gminy Łomża

Łomża, 22 kwietnia 2022 r.

WGP.6730.335.2021.GP

 

OBWIESZCZENIE

 

Wójt Gminy Łomża, działając na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 2373 z późn. zm.) zawiadamia, że w dniu 22 kwietnia 2021 r. wydana została decyzja nr WGP.6730.335.2021.GP o ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie farmy fotowoltaicznej, na terenie obejmującym dz. nr 1581 i 1583, obręb Pniewo, gmina Łomża. Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz dokumentacją sprawy w godzinach pracy Urzędu Gminy Łomża, Wydział Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska, ul. Marii Skłodowskiej Curie 1a, 18-400 Łomża, pokój nr 2.

Jednocześnie informuję, że dnia 22 kwietnia 2022 r. na stronie internetowej www.gminalomza.pl/bip, pod niniejszym obwieszczeniem, została udostępniona treść tej decyzji.

 

       Wójt

 

mgr Piotr Kłys

 

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie na:
- stronie internetowa www.gminalomza.pl/bip

- tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Łomża

- tablicy ogłoszeń wsi Pniewo

Pliki do pobrania:
Data powstania: piątek, 22 kwi 2022 14:28
Data opublikowania: piątek, 22 kwi 2022 14:30
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 9 maj 2022 13:16
Opublikował(a): Grażyna Paluszkiewicz
Zaakceptował(a): Grażyna Paluszkiewicz
Artykuł był czytany: 57 razy