Urząd Gminy Łomża

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE WGP.6220.7.2022.BW

                                                                                                Łomża, 13 kwietnia 2022r.

 

WGP.6220.7.2022.BW                                                                                                     

 

OBWIESZCZENIE – ZAWIADOMIENIE

o zebraniu pełnego materiału dowodowego.

 

Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dn. 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2021r., poz. 735 z późn. zm.) informuje się, iż został zebrany materiał niezbędny do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na „Budowie stacji przeładunkowej wybranych grup odpadów na działce ewidencyjnej nr 498 obręb Stare Modzele przy ul. Elektrycznej 4, 18-400 Podgórze gm. Łomża.”

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. – o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2021r. poz. 2373) oraz art. 49 Kodeks postępowania administracyjnego – niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Łomża www.gminalomza.pl/bip oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń: w siedzibie Urzędu Gminy Łomża, ul. Marii Skłodowskiej Curie 1a, 18-400 Łomża, we wsi Stare Modzele.

W związku z powyższym w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego pisma może Pan/Pani wypowiedzieć się, co do zabranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań,
w przeciwnym razie zostanie wydana decyzja na podstawie zgromadzonego materiału (Urząd Gminy Łomża, ul. Marii Skłodowskiej Curie 1a, 18-400 Łomża, pokój nr 17 w godzinach 7:45 – 15:45).

Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego zawiadomienia.

 

            

Otrzymują:

  1. Gmina Łomża, 18-400 Łomża ul. Marii Skłodowskiej Curie 1a
    - strona internetowa www.gminalomza.pl/bip, - tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Łomża
  2. Tablica ogłoszeń wsi Stare Modzele
  3. a/a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pliki do pobrania:
Data powstania: środa, 13 kwi 2022 13:44
Data opublikowania: środa, 13 kwi 2022 13:51
Data przejścia do archiwum: czwartek, 28 kwi 2022 07:53
Opublikował(a): Bartosz Wiktorzak
Zaakceptował(a): Marcin Tabędzki
Artykuł był czytany: 62 razy