Urząd Gminy Łomża

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie Wójta Gminy Łomża

Łomża, 22 marca 2022 r.

WGP.6733.10.2022.GP

                                                                                                                 

 

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r., poz. 503 z późn. zm.) w związku z art. 49 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) zawiadamia się, że na żądanie Gminy Łomża siedziba: ul. Marii Skłodowskiej-Curie 1A, 18-400 Łomża wszczęto postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w związku z planowaną budową napowietrznej i kablowej linii elektroenergetycznej niskiego napięcia 0,4kV – oświetlenia drogowego, przewidzianej do realizacji na terenie części dz. nr 693/1, 694/1, 712/3, 710 i 709 obręb Puchały, gmina Łomża.

W związku z powyższym informuje się, że strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać uwagi i wnioski w Urzędzie Gminy Łomża, ul. Marii Skłodowskiej Curie 1a, 18-400 Łomża, w godzinach 7:45-15:45.

Ponadto informuję, iż osoby, które chcą skorzystać z prawa do informacji o prowadzonym postępowaniu oraz z prawa zapoznania się z materiałem dowodowym, uprzejmie proszone są o uprzedni kontakt z pracownikiem prowadzącym postępowanie nr telefonu 86/4737322.

               Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do wiadomości:

- na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Łomża;

- na tablicy ogłoszeń wsi Puchały;

- na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Łomża http://www.gminalomza.pl/.

 

Z up. Wójta

 

mgr inż. Marcin Tabędzki
Naczelnik Wydziału Gospodarki
Przestrzennej i Ochrony Środowiska

Pliki do pobrania:
Data powstania: wtorek, 22 mar 2022 10:34
Data opublikowania: wtorek, 22 mar 2022 12:42
Data przejścia do archiwum: środa, 6 kwi 2022 08:21
Opublikował(a): Grażyna Paluszkiewicz
Zaakceptował(a): Marcin Tabędzki
Artykuł był czytany: 69 razy