Urząd Gminy Łomża

Biuletyn Informacji Publicznej

NABÓR KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWEJ DO OCENY OFERT

O G Ł O S Z E N I E Wójta Gminy Łomża z dnia 25 stycznia 2022 r. w sprawie naboru kandydatów na członków Komisji Konkursowej do oceny ofert w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w Gminie Łomża w 2022 roku.

     Na podstawie art. 15 ust. 2d w związku z art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) Wójt Gminy Łomża o g ł a s z a  nabór na członków Komisji Konkursowej do oceny ofert w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w Gminie Łomża w 2022 roku.

 1. Organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie mogą zgłaszać swoich kandydatów do w/w Komisji.
 2. Zgłoszenia powinny zawierać krótkie uzasadnienie kandydatury ze szczególnym uwzględnieniem stażu działalności w organizacji oraz powinny być podpisane przez osoby uprawnione.
 3. Spośród zgłoszonych kandydatów Wójt Gminy Łomża wybierze 1-2 osoby do pracy
  w Komisji kierując się przede wszystkim dotychczasową współpracą z organizacją oraz doświadczeniem kandydata w pracy na rzecz mieszkańców Gminy Łomża.
 4. Decyzja Wójta Gminy Łomża jest ostateczna.
 5. Osoby reprezentujące podmioty startujące w konkursie nie mogą zasiadać w Komisji Konkursowej dotyczącej ofert tych podmiotów.
 6. Udział w Komisji Konkursowej odbywa się w godzinach pracy Urzędu Gminy Łomża i jest nieodpłatny.
 7. Ogłoszenie o wynikach naboru zostanie umieszczone na stronie internetowej Gminy Łomża
  oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Łomża do 3 dni roboczych od daty upływu terminu składania zgłoszeń.
 8. Kandydatury należy składać na formularzu zgłoszeniowym w sekretariacie Urzędu Gminy Łomża, ul. Marii Skłodowskiej Curie 1a, pok. Nr 4 do dnia 08 lutego 2022 r. do godz.1545.

    Zastępca Wójta

mgr Cezary Zborowski

 

  

Pliki do pobrania: