Urząd Gminy Łomża

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE WGP.6220.24.2021

Łomża, 10 stycznia 2022r.

WGP.6220.24.2021.BW

 

ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE grudnia

o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających

 

               Na podstawie art. 49 i 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2021r., poz. 735 z późn. zm.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2021r., poz. 2373 z późn. zm.)

zawiadamiam

że na wniosek przedsiębiorstwa Sun Hunter Izabela Kędroń z siedzibą ul. I. Krasickiego 36A, 30-503 Kraków z dnia 22 grudnia 2021r. wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego „Budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 5MW wraz z infrastrukturą techniczną, na działkach o nr ewid. 1/2 i 1/3 obręb Grzymały Szczepankowskie gmina Łomża”.             

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. – o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2021r. poz. 2373) oraz art. 49 Kodeks postępowania administracyjnego – niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Łomża www.gminalomza.pl/bip oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń: w siedzibie Urzędu Gminy Łomża ul. Marii Skłodowskiej Curie 1a, 18-400 Łomża, we wsi Grzymały Szczepankowskie.

               Informuje o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 Kodeks postępowania administracyjnego do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.

Zgodnie z art. 77 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia w niniejszej sprawie wydaje się po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Białymstoku Wydział Spraw Terenowych II w Łomży, Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie Dyrektorem Zarządu Zlewni w Ostrołęce i Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Łomży.

Jednocześnie zawiadamia się, że zgodnie z art. 64 ustawy o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko tutejszy Urząd dnia 10 stycznia 2022r. wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku Wydziału Spraw Terenowych II w Łomży, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Ostrołęce i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łomży o opinię dotyczącą potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko i ewentualnego zakresu raportu.

Zgodnie z art. 35 § 5 Kodeks postępowania administracyjnego do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

Zgodnie z art. 41 § 1 Kodeks postępowania administracyjnego w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu; zgodnie z § 2 w razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1 doręczenie pisma pod wskazanym adresem ma skutek prawny.

 

Z up. Wójta

 mgr inż. Marcin Tabędzki
Naczelnik  Wydziału  Gospodarki
Przestrzennej i Ochrony Środowiska

Data powstania: poniedziałek, 10 sty 2022 14:33
Data opublikowania: poniedziałek, 10 sty 2022 14:35
Opublikował(a): Bartosz Wiktorzak
Zaakceptował(a): Marcin Tabędzki
Artykuł był czytany: 784 razy