Urząd Gminy Łomża

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o zakresie działania Urzędu Gminy Łomża odczytywalna maszynowo

Siedziba Urzędu mieści się w Łomży przy:

Marii Skłodowskiej-Curie 1a.

Urząd Gminy obsługuje petentów od poniedziałku do piątku w godzinach: 7:45 do 15:45.

Kontakt z pracownikami Urzędu jest możliwy na kilka sposobów:

 1. Można napisać pismo i wysłać je pocztą tradycyjną na adres:

  Urząd Gminy Łomża
  ul. Marii Skłodowskiej Curie 1a,
  18-400 Łomża

 2. Można składać dokumenty bezpośrednio w sekretariacie w godzinach pracy Urzędu.

 3. Można napisać na adres e-mail:

  sekretariat@gminalomza.pl

 4. Można skontaktować się z pracownikami poszczególnych wydziałów telefonicznie. Numery telefonów są podana na stronie:

  www.gminalomza.pl/ksiazkatel.php

 5. Można również poprosić o połączenie z wybranym pracownikiem za pośrednictwem sekretariatu wybierając numer:

  (086) 216 52 63

 6. Można także składać dokumenty w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy ePUAP. Skrytka ePUAP Urzędu znajduje się pod adresem:

  epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/profil-urzedu/mb6e87fn0m

Istnieje możliwość umówienia spotkania z wójtem. Wójt przyjmuje w środy w godzinach przedpołudniowych. W celu ustalenia dokładnego terminu należy wcześniej skontaktować się z pracownikami sekretariatu.

Wszystkie niezbędne informacje na temat sposobu realizowania spraw w Urzędzie Gminy można znaleźć na stronie Biuletynu Informacji Publicznej w sekcji „Jak załatwić sprawę”. Pod adresem:

www.gminalomza.pl/bip/ebiuro.php

Na drugim piętrze znajduje się Wydział Rozwoju, Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Łomża oraz Zarząd Ekonomiczny Szkół Gminy Łomża. Między piętrami można poruszać się za pomocą windy przystosowanej dla osób niepełnosprawnych.

Charakterystyka działań realizowanych przez poszczególne wydziały Urzędu Gminy Łomża.

Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich zajmuje się sprawami związanymi z zapewnieniem bieżącej obsługi klientów Urzędu, zatrudnieniem pracowników, obsługą Rady Gminy Łomża i Wójta i obsługą informatyczną Urzędu. Prowadzi sprawy związane z ewidencją ludności, wydawaniem dowodów osobistych, ewidencją działalności gospodarczej, wydawaniem zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, organizacją wydarzeń okolicznościowych i promocją gminy. Wydział realizuje zadania związane z zarządzaniem kryzysowym, obroną cywilną, ochroną przeciwpożarową i współpracą z Ochotniczymi Strażami Pożarnymi.

Wydział Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska realizuje zadania związane z ochroną środowiska, gospodarką odpadami, planowaniem przestrzennym, wydawaniem warunków zabudowy i obsługą inwestora. Prowadzi sprawy związane z gospodarowaniem mieniem komunalnym, w tym nabywaniem, zbywaniem, wydzierżawianiem, oddawaniem w trwały zarząd, użyczenie czy użytkowanie wieczyste gruntów i budynków gminnych. Zajmuje się sprawami związanymi z podziałami nieruchomości, ich rozgraniczaniem i scalaniem, komunalizacją mienia.

Wydział Infrastruktury zajmuje się sprawami związanymi z budownictwem, drogownictwem, ewidencją obiektów komunalnych, bieżącym utrzymaniem dróg, infrastrukturą liniową i energetyczną, zarządzaniem pasem drogowym oraz przygotowywaniem i realizowaniem inwestycji remontów infrastrukturalnych.

Wydział Rozwoju zajmuje się pozyskiwaniem i rozliczaniem środków unijnych i innych środków pozabudżetowych na realizację zadań własnych gminy, zarówno na realizację projektów inwestycyjnych, jak i realizację projektów kulturalnych, szkoleniowych itp. Prowadzi współpracę z organizacjami pozarządowymi i innymi organizacjami społecznymi. Wydział zajmuje się przeprowadzaniem postępowań o udzielenie zamówień publicznych.

Wydział Finansowy zajmuje się obsługą finansowo - księgową budżetu gminy. Realizuje zadania związane z naliczaniem i egzekucją podatków i opłat lokalnych oraz innych należności publiczno - prawnych należnych gminie.

Urząd Stanu Cywilnego, gdzie można zawrzeć cywilny związek małżeński, zgłosić urodzenie dziecka lub zgon osoby oraz uzyskać odpisy aktów stanu cywilnego, a także dokonać zmiany imienia i nazwiska. Zajmuje się sprawami meldunkowymi.

Data powstania: piątek, 10 gru 2021 13:24
Data opublikowania: piątek, 10 gru 2021 14:06
Opublikował(a): Piotr Drozdowski
Zaakceptował(a): Piotr Drozdowski
Artykuł był czytany: 1134 razy