Urząd Gminy Łomża

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie otwartego, dodatkowego naboru wniosków o udzielenie grantów na Odnawialne Źródła Energii

ZARZĄDZENIE Nr  207/21 WÓJTA GMINY ŁOMŻA z dnia 25 października 2021 r. w sprawie ogłoszenia  dodatkowego, otwartego naboru wniosków o udzielanie grantów w postaci refundacji kosztów poniesionych na zakup i budowę lub przebudowę mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii: instalacji fotowoltaicznych i instalacji solarnych na terenie Gminy Łomża w ramach projektu grantowego pn. „Odnawialne źródła energii w Gminie Łomża" dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej V. Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii.

Na podstawie art. 35 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U. z 2020 r. poz. 818 z późn. zm.) oraz art. 30 ust. 1 w związku z art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021, poz. 1372) zarządzam, co następuje:

§1. Ogłaszam otwarty, dodatkowy nabór wniosków o udzielenia grantów w postaci refundacji kosztów poniesionych na zakup i budowę lub przebudowę mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii: instalacji fotowoltaicznych
i instalacji solarnych na terenie Gminy Łomża w ramach projektu pn. „Odnawialne źródła energii w Gminie Łomża" dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej V. Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii - konkurs, realizowanego w formule grantowej.

§2. Treść ogłoszenia o otwartym, dodatkowym naborze wniosków o udzielanie grantów, o którym mowa w ust. 1 stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§3. Treść Regulaminu otwartego naboru wniosków o udzielanie grantów, o którym mowa w ust. 1 stanowi

 Załącznik Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

 §4. Ogłoszenie o naborze publikuje się:

  1. w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Łomża: gminalomza.pl/bip;
  2. na stronie internetowej Urzędu Gminy Łomża: gminalomza.pl;

§5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

      Wójt

mgr Piotr Kłys

 

Pliki do pobrania:
Data powstania: poniedziałek, 25 paź 2021 10:15
Data opublikowania: poniedziałek, 25 paź 2021 13:45
Opublikował(a): Katarzyna Jastrzębska
Zaakceptował(a): Cezary Zborowski
Artykuł był czytany: 734 razy