Urząd Gminy Łomża

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie otwartego naboru wniosków o udzielenie grantów na Odnawialne Źródła Energii

ZARZĄDZENIE Nr 195/21 WÓJTA GMINY ŁOMŻA z dnia 01 września 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego naboru wniosków o udzielanie grantów w postaci refundacji kosztów poniesionych na zakup i budowę lub przebudowę mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii: instalacji fotowoltaicznych i instalacji solarnych na terenie Gminy Łomża w ramach projektu grantowego pn. „Odnawialne źródła energii w Gminie Łomża" dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej V. Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii.

    Na podstawie art. 35 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U. z 2020 r. poz. 818 z późn. zm.) oraz art. 30 ust. 1 w związku z art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021, poz. 1372) zarządzam, co następuje:

§ 1. Ogłaszam otwarty nabór wniosków o udzielenia grantów w postaci refundacji kosztów poniesionych na zakup i budowę lub przebudowę mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii: instalacji fotowoltaicznych i instalacji solarnych na terenie Gminy Łomża w ramach projektu pn. „Odnawialne źródła energii w Gminie Łomża" dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej V. Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii - konkurs, realizowanego w formule grantowej.

§ 2. Treść ogłoszenia o otwartym naborze wniosków o udzielanie grantów, o którym mowa w ust. 1 stanowi
  Załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3. Treść Regulaminu otwartego naboru wniosków o udzielanie grantów, o którym mowa w ust. 1 stanowi
  Załącznik Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.
 
§ 4. Ogłoszenie o naborze publikuje się:
1. w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Łomża: www.gminalomza.pl/bip;
2. na stronie internetowej Urzędu Gminy Łomża: www.gminalomza.pl;

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


                                                                                                                                                     Wójt
                                                                                                                                              mgr Piotr Kłys

 

Pliki do pobrania:
Data powstania: środa, 1 wrz 2021 10:29
Data opublikowania: środa, 1 wrz 2021 12:33
Data przejścia do archiwum: czwartek, 9 lis 2023 11:13
Opublikował(a): Ewa Gosiewska
Zaakceptował(a): Cezary Zborowski
Artykuł był czytany: 1555 razy