Urząd Gminy Łomża

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o posiedzeniu wspólnym Komisji Rady Gminy Łomża

Posiedzenie wspólne Komisji Oświaty i Kultury, Komisji Rozwoju Gospodarczego, Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Łomża odbędzie się dnia 29 grudnia 2020 r. o godz. 10:00 (wtorek) w sali Nr 313 budynku Urzędu Gminy Łomża (III piętro) przy ul. Marii Skłodowskiej Curie 1a w Łomży z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Stwierdzenia prawomocności obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Wydanie opinii dotyczących projektów uchwał w sprawie:
a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łomża na lata 2020-2029 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020-2029,
b) zmian w budżecie na 2020 rok,
c) dotacji przedmiotowej dla odbiorców usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków z uwzględnieniem obowiązujących taryf zaopatrzenia w wodę i odprowadzanie ścieków,
d) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych będących własnością lub zarządzanych przez Gminę Łomża oraz warunków i zasad korzystania z przystanków,
e) utworzenia linii autobusowych i wyrażenia zgody na zawarcie umowy z operatorem na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej na terenie Gminy Łomża,
f) Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021.
5. Sprawy różne.
6. Zamknięcie obrad.

Data powstania: piątek, 18 gru 2020 12:05
Data opublikowania: poniedziałek, 28 gru 2020 12:08
Opublikował(a): Admin
Zaakceptował(a): Admin
Artykuł był czytany: 198 razy