Urząd Gminy Łomża

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o posiedzeniu wspólnym Komisji Rady Gminy Łomża

Posiedzenie wspólne Komisji Oświaty i Kultury, Komisji Rozwoju Gospodarczego, Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Łomża odbędzie się dnia 30 listopada 2020 r. o godz. 1000 (poniedziałek) w sali Nr 313 budynku Urzędu Gminy Łomża (III piętro) przy ul. Marii Skłodowskiej Curie 1a w Łomży z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Stwierdzenia prawomocności obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Wydanie opinii dotyczących projektów uchwał w sprawie:
a) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu,
b) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu,
c) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu,
d) zmian w budżecie na 2020 rok,
e) obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2021 rok,
f) wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Łomża,
g) zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania Gmin przy realizacji zadania polegającego na zmianie obszaru i granic aglomeracji, 
h) „Programu Współpracy Gminy Łomża z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok”,
i) uchylająca uchwałę w sprawie wspólnej realizacji projektu pn. „Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.
5. Sprawy różne.
6. Zamknięcie obrad.

Data powstania: poniedziałek, 23 lis 2020 14:19
Data opublikowania: poniedziałek, 23 lis 2020 14:20
Opublikował(a): Admin
Zaakceptował(a): Admin
Artykuł był czytany: 259 razy