Urząd Gminy Łomża

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o posiedzeniu wspólnym Komisji Rady Gminy Łomża

Posiedzenie wspólne Komisji Oświaty i Kultury, Komisji Rozwoju Gospodarczego, Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Łomża odbędzie się dnia 17 czerwca 2020 r. o godz. 11:00 (środa) w sali Nr 313 budynku Urzędu Gminy Łomża (III piętro) przy ul. Marii Skłodowskiej Curie 1a w Łomży z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Stwierdzenia prawomocności obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Wydanie opinii dotyczących projektów uchwał w sprawie:
a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Łomża za 2019 rok,
b) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu,
c) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łomża na lata 2020-2029 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020-2029,
d) zmian w budżecie na 2020 rok,
e) nadania nazwy ulicy w miejscowości Podgórze,
f) nadania nazwy ulicy w miejscowości Stara Łomża przy Szosie,
g) trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej,
h) metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty,
i) zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łomża – zmiana w zakresie obszarów udokumentowanych złóż kopalin,
j) wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Łomża.
5. Sprawy różne.
6. Zamknięcie obrad.

Data powstania: środa, 10 cze 2020 13:12
Data opublikowania: środa, 10 cze 2020 13:16
Opublikował(a): Admin
Zaakceptował(a): Admin
Artykuł był czytany: 319 razy